Manylion y penderfyniad

Council Tax Consultation on Draft Regulations to Extend Exceptions to Second Home Premiums

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide information on a Welsh Government consultation seeking views on an exception from a Council Tax premium for properties restricted by a planning condition preventing occupation.

Penderfyniadau:

                                        

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn darparu gwybodaeth ac ymateb a argymhellir i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru. Gofynnwyd am farn ar reoliadau drafft a oedd wedi'u cynllunio i sicrhau bod eiddo ail gartrefi yn destun Treth y Cyngor ar y gyfradd safonol, nid ar gyfradd premiwm, lle'r oedd eiddo'n destun amod cynllunio a oedd yn nodi mai dim ond ar gyfer gosodiadau gwyliau byrdymor y gellid defnyddio annedd neu at ddiben meddiannaeth preswylwyr yr eiddo fel unig neu brif breswylfa.

 

Eglurodd y Rheolwr Refeniw a Chaffael mai’r dyddiad cais arfaethedig ar gyfer cyflwyno’r newidiadau fyddai 1 Ebrill 2023.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo cynigion Llywodraeth Cymru fel y'u nodwyd yn yr ymgynghoriad ac awdurdodi uwch swyddogion i ymateb yn gadarnhaol i'r ymgynghoriad.

Awdur yr adroddiad: David Barnes

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 20/12/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/12/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 06/01/2023

Accompanying Documents: