Manylion y penderfyniad

Social Value Performance and Progress Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide performance data on the social value generated in Flintshire for the reporting periods and a progress update on work undertaken and planned in relation to the broader social value work programme.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad ac eglurodd mai creu gwerth cymdeithasol o weithgareddau comisiynu a chaffael y Cyngor oedd y cyfrannwr mwyaf at gynyddu gwerth cymdeithasol a’i fod yn parhau yn un o brif feysydd blaenoriaeth y Cyngor.

 

Amlinellodd yr adroddiad ddata perfformiad ar gyfer blwyddyn ariannol lawn 2021-22 yn ogystal â chwe mis cyntaf 2022/23.

 

Amlinellodd hefyd y camau nesaf i roi’r argymhellion a wnaed ac a gymeradwywyd gan y Cabinet y flwyddyn flaenorol ar waith.

 

Diolchodd y Cynghorydd Bithell i’r Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol am yr adroddiad a’i chanmol am yr hyn a gyflawnwyd hyd yma. Wrth ymateb i gwestiwn, eglurodd y swyddog bod pob contract yn cael ei asesu ar nifer o agweddau, yn cynnwys pris ac ansawdd a bod gwerth cymdeithasol yn rhan o unrhyw beth dros £25,000. Roedd gwaith ar y gweill i sicrhau bod trothwyon yn eu lle fel bod gwerth cymdeithasol yn cael ei gynnwys ym mhob ymarfer caffael. Wrth ymateb i gwestiwn arall, eglurodd y Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol os na fyddai prentis wedi cwblhau’r oriau angenrheidiol, byddai’r oriau a gwblhawyd yn cael eu dwyn ymlaen i swydd arall yn y Cyngor.

 

Wrth ymateb i sylw gan y Cynghorydd Hughes, eglurodd y Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol fod carbon wedi bod yn rhan o dargedau gwerth cymdeithasol ar gyfer contractau dros £1 miliwn, ond pan oedd yn bosibl byddai mesurau carbon hefyd yn cael eu cynnwys mewn contractau llai.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r perfformiad cadarnhaol a gyflawnwyd o ran creu gwerth cymdeithasol yn ystod 2021/22, yn ogystal ag yn chwe mis cyntaf 2022/23; a

 

(b)       Cefnogi’r camau nesaf a gynigir.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 17/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/01/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/01/2023

Accompanying Documents: