Manylion y penderfyniad

Timings of meetings and meeting format survey

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad i geisio barn y Pwyllgor ar yr arolwg arfaethedig ar amseroedd a fformat cyfarfodydd. Byddai’r arolwg yn rhoi cyfle i’r holl Aelodau rannu eu barn ynghylch pryd a sut y byddai cyfarfodydd yn cael eu cynnal, gan ystyried gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar gyfarfodydd aml-leoliad.

 

Rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) gefndir ar y newidiadau deddfwriaethol a oedd yn cefnogi hygyrchedd ehangach i gyfarfodydd ffurfiol.  Gofynnodd a oedd y Pwyllgor yn fodlon y byddai'r arolwg yn galluogi pob unigolyn i fynegi ei farn yn llawn.

 

Eiliwyd cynnig y Cynghorydd Alasdair Ibbotson bod y Pwyllgor yn symud ymlaen gyda’r argymhelliad gan y Cynghorydd Gillian Brockley. Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Michelle Perfect a Ted Palmer.

 

Eglurwyd y byddai'r arolwg yn cael ei gyhoeddi'n electronig ac y byddai'r Aelodau'n cael copi papur ar gais. Gofynnodd y Cynghorydd Ted Palmer a Gillian Brockley am gopïau papur.

 

Byddai canlyniad yr arolwg yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor ym mis Ionawr 2023 ac unrhyw newidiadau yn cael eu hymgorffori yn y Rhestr o Gyfarfodydd ar gyfer 2023/24.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cytuno â'r dull arfaethedig o gynnal yr arolwg ac yn cymeradwyo'r ffurflen arolwg i'w defnyddio.

Awdur yr adroddiad: Sharon Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/11/2022 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents: