Manylion y penderfyniad

MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

That the Committee reviews and comments on the cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Penderfyniadau:

Darparwyd cyflwyniad ar y cyd gan y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) a’r Rheolwr Cyllid Strategol (Strategaeth Ariannol ac Yswiriant) a oedd yn ymwneud â’r meysydd canlynol:

 

·         Pwrpas a Chefndir

·         Atgoffa am Sefyllfa Gyllideb y Cyngor

·         Pwysau Costau Addysg ac Ieuenctid

·         Gostyngiadau yng Nghyllideb Addysg ac Ieuenctid

·         Pwysau Costau Ysgolion

·         Gostyngiadau yng Nghyllideb Ysgolion

·         Cyllid Ysgolion - 2022/23

·         Pwysau Costau y Tu Allan i’r Sir

·         Camau nesaf ar gyfer y Broses o Osod Cyllideb 2023/24

 

Diolchodd Aelodau i swyddogion am eu cyflwyniad, y manylion a ddarparwyd a’r gwaith a gwblhawyd i ymgysylltu gydag ysgolion ar draws Sir y Fflint.   Gwnaethpwyd sylwadau am y sefyllfa ddigynsail ond roedd rhai elfennau cadarnhaol i’w nodi, gan gynnwys Prydau Ysgol Am Ddim.    

 

Ymatebodd Arweinydd y Cyngor i’r sylwadau a wnaed gan Aelodau mewn perthynas â’r angen i ysgolion gael eglurhad a sicrwydd ar eu cyllidebau cyn gynted â phosibl ac roedd yn cytuno â’r sylwadau.   Roedd yn gobeithio y byddai’r setliad dros dro gan Lywodraeth Cymru ar 13 Rhagfyr yn darparu hyn.    

 

Cynigiodd y Cynghorydd Carolyn Preece ddilyn yr argymhelliad a nodwyd yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Ryan McKeown  

 

PENDERFYNWYD: 

 

Casglu a rhannu’r sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor â’r Cabinet cyn y cyfarfod ar 20 Rhagfyr 2022.

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 28/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 01/12/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •