Manylion y penderfyniad

Capital Strategy including Prudential Indicators 2023/24 – 2025/26

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present the Capital Strategy 2023/24 – 2025/26 for approval

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Strategaeth Gyfalaf y Cyngor 2023/24 - 2025/26 a cheisio cymeradwyaeth gan y Cyngor.   Mae’r adroddiad yn egluro pam yr oedd angen y Strategaeth, yr amcanion allweddol a chynnwys pob adran.  Yn unol â'r Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Darbodus), yr oedd yn rhaid i Awdurdodau bennu ystod o ddangosyddion darbodus.  Mae’r Strategaeth Gyfalaf yn cynnwys manylion Dangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2023/24 – 2025/26.

 

Cafodd y Strategaeth Gyfalaf ei nodi gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol mewn cyfarfod a gafodd ei gynnal ar 17 Tachwedd 2022 a chafodd y sylwadau eu cyflwyno yng Nghyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2022.   Nid oedd unrhyw bryderon na newidiadau a argymhellir wedi’u codi.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Richard Jones i'r Strategaeth Gyfalaf gael ei chyflwyno i'w hystyried cyn y Rhaglen Gyfalaf mewn cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Paul Johnson at gytundeb yr oedd wedi’i sefydlu’n flaenorol gan yr Aelodau o ran trefn yr eitemau.

 

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Paul Johnson a’u heilio.  Ar ôl pleidlais, cafodd yr argymhellion eu derbyn.

 

PENDERFYNWYD: 

 

(a)       Fod y Strategaeth Gyfalaf yn cael ei chymeradwyo; a

 

(b)       Bod y canlynol yn cael eu cymeradwyo:

-

         Dangosyddion Darbodus 2023/24 - 2025-26 fel y nodir yn

Nhabl 1 a 4 8 y Strategaeth Gyfalaf.

 

         Awdurdod Dirprwyedig ar gyfer y Rheolwr Cyllid Corfforaethol i wneud

newidiadau rhwng y terfynau y cytunwyd arnyn nhw ar wahân o fewn y

terfynau awdurdodedig ar gyfer dyled allanol a’r ffin weithredol ar gyfer

dyled allanol (Tabl 6 y Strategaeth Gyfalaf).

 

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: