Manylion y penderfyniad

Council Plan 2022-23 Mid-Year Performance Reporting

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To review the levels of progress in the achievement of activities and performance levels identified in the Council Plan.

Penderfyniadau:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) fod yr adroddiad canol blwyddyn hwn yn trafod y meysydd o Gynllun y Cyngor a oedd yn ymwneud â’r Pwyllgor hwn. 

 

Darparodd wybodaeth fanwl am y pedwar maes risg coch.

 

·      Caffael - ymgysylltwyd â chwmnïau llai i gyflawni prosiectau ynni neu arbedion ynni mewn eiddo a rhoddodd fanylion am y System Brosesu Ddeinamig.

·      Cysylltedd Digidol mewn Ardaloedd Gwledig - cyfeiriodd at y cyfarfod ym mis Rhagfyr lle nodwyd hyn fel pwysau gan nad oedd swyddog wedi cael ei benodi.  Gobeithiwyd penodi rhywun ar gyfer y rôl cyn y flwyddyn ariannol newydd.

·      Gwerth Cymdeithasol - roedd hyn yn rhywbeth a ddylai fynd i bob maes o’r Cyngor.

 

            Adroddodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd) ar y risg goch ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.  Disgwyliwyd arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru ar sut yr oedd disgwyl i awdurdodau lleol gyflawni’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.  Cyhoeddwyd canllawiau drafft i awdurdodau lleol wneud sylwadau arnynt cyn y Nadolig ac roedd sylwadau’r awdurdod wedi cael eu dychwelyd iddynt.  Roedd hyn yn parhau i fod yn risg goch gan nad oedd cynllun pendant ar sut yr oedd am gael ei gyflawni.  Roedd yr awdurdod yn cynnig adolygu’r Strategaeth Trafnidiaeth Integredig ar gyfer Sir y Fflint i ddeall sut yr oedd hon yn bwydo i mewn i’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ond nid oedd modd gwneud hyn nes yr oedd Llywodraeth Cymru wedi darparu amlinelliad o’u disgwyliadau.

           

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Richard Lloyd ac Ian Hodge.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd a wnaed ac yn ffyddiog y cyflawnid blaenoriaethau canol blwyddyn Cynllun y Cyngor 2022/23.

 

(b)          Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo ac yn cefnogi’r perfformiad cyffredinol yn ôl dangosyddion perfformiad canol blwyddyn Cynllun y Cyngor 2022/23.

 

(c)          Bod y Pwyllgor yn fodlon ar yr esboniadau a roddwyd ar gyfer y meysydd lle bu tanberfformiad.

 

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 28/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 10/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/01/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: