Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2022/23 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Month 6 Capital Programme information for 2022/23.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i Raglen Gyfalaf 2022/23, ers ei gosod ym mis Rhagfyr 2021 hyd at ddiwedd Mis 6 (Medi 2022), ynghyd â gwariant hyd yma a’r sefyllfa derfynol a ragwelir.

 

Bu gostyngiad net o £0.154 miliwn i’r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y cyfnod, a oedd yn cynnwys:

 

·         Cynnydd net o £1.639 miliwn yng nghyllideb y rhaglen (Tabl 2 – Cronfa’r Cyngor – £2.647 miliwn), Cyfrif Refeniw Tai (£4.286 miliwn);

·         Swm i’w ddwyn ymlaen i 2023/24 wedi’i gymeradwyo ym Mis 4 (£1.543 miliwn – Cronfa’r Cyngor)

·         Arbedion a nodwyd ym Mis 6 (£0.250 miliwn – Cronfa’r Cyngor)

 

Y gwariant gwirioneddol oedd £22.471 miliwn.

 

Ni dderbyniwyd unrhyw dderbyniadau cyfalaf yn ail chwarter 2022/23.   Cyfanswm yr arbedion a nodwyd oedd £0.250 miliwn. Roedd hynny’n rhoi gwarged diwygiedig a ragwelir yn y Rhaglen Gyfalaf ym Mis 6 o £3.376 miliwn (o warged sefyllfa ariannu Mis 4 o £3.126 miliwn) ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2022/23 – 2024/25, cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffynonellau ariannu eraill.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad;

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau dwyn ymlaen; a

 

(c)        Chymeradwyo’r dyraniadau ychwanegol.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/12/2022

Accompanying Documents: