Manylion y penderfyniad

Theatr Clwyd Project - Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

That the Committee support the Council share of the projected increase in costs for the capital refurbishment of the Theatre provided Welsh Government also agrees to bear its share of the extra costs in line with the proportions previously agreed.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad yn ceisio cefnogaeth i’r Cyngor dalu eu rhan nhw o’r cynnydd a ragwelir yn y costau ar gyfer gwaith ailwampio cyfalaf Theatr Clwyd, cyn belled bod Llywodraeth Cymru (LlC) yn cytuno i dalu eu rhan nhw o’r costau ychwanegol yn unol â’r cyfrannau a gytunwyd yn flaenorol.   Awgrymodd y dylai Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd, a oedd yn bresennol i ddarparu gwybodaeth ac ymateb i gwestiynau, aros yn y cyfarfod nes roedd y Pwyllgor yn dymuno cael trafodaeth gyfrinachol.

 

Darparodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Corfforaethol (Rhaglen Gyfalaf ac Asedau) wybodaeth gefndirol am agweddau allweddol o’r adroddiad.

 

Gan gydnabod gwerth cefnogaeth y Cyngor ar gyfer Theatr Clwyd, darparodd y Cyfarwyddwr Gweithredol wybodaeth ar ffrydiau buddsoddi a sicrwydd ar y prosiect drwy adroddiad annibynnol.

 

Rhoddodd y Cynghorydd Ian Roberts wybod i Aelodau am fwriad y Cabinet i gymeradwyo’r £1.5 miliwn ychwanegol i barhau â’r prosiect.   Fodd bynnag, pe bai LlC yn amharod neu’n methu â chynyddu eu cyfraniad mewn modd cymesur, nododd y Cynghorydd Roberts y byddai’r Cabinet yn cyfeirio’r mater at y Cyngor llawn er mwyn gwneud penderfyniad terfynol.

 

Mewn ymateb i’r cwestiynau manwl gan Aelodau, rhoddwyd esboniad am ystod o broblemau gan gynnwys elfennau ariannol a threfniadau contractio gyda’r prosiect.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 15/11/2022

Dyddiad y penderfyniad: 23/09/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/09/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •