Manylion y penderfyniad

Council Plan 2023-28

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To agree the proposed Priorities, Sub Priorities and Well-being Objectives for the Council Plan 2023-28

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar flaenoriaethau, is-flaenoriaethau ac amcanion lles wedi’u hadnewyddu yng Nghynllun y Cyngor 2023-28, a oedd yn adlewyrchu golwg hirdymor ar adferiad, prosiectau ac uchelgeisiau dros y cyfnod.  Atgoffwyd Aelodau fod hon yn ddogfen gryno lefel uchel, a chaiff rhagor o fanylion eu hadrodd yn Rhan 2 Cynllun y Cyngor.

 

Gan ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Rosetta Dolphin am ddisodli ac adnewyddu paneli ynni/solar, eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth – Asedau Tai fod paneli solar yn cael eu gwasanaethu, eu hasesu a’u cynnal a’u cadw’n rheolaidd, a byddent yn cael eu disodli pan fo’r gofyn.  Dywedodd nad oes cylch oes pendant i’r offer, ond byddai’n disgwyl iddynt bara tua 15 mlynedd.

 

Cafodd yr argymhelliad, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorydd Rosetta Dolphin a’r Cynghorydd Dale Selvester. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi Blaenoriaethau, Is-flaenoriaethau ac amcanion Lles arfaethedig Cynllun y Cyngor 2023-28, fel a nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Jay Davies

Dyddiad cyhoeddi: 29/11/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/10/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/10/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Accompanying Documents: