Manylion y penderfyniad

Treasury Management Mid-Year Review 2022/23 and Quarter 2 Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present the draft Treasury Management Mid-year Review 1st April-30th September 2022 for comments and recommendation for approval to Cabinet.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Strategol yr adroddiad canol blwyddyn drafft ar Reoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 i’w argymell i’r Cabinet, ynghyd â diweddariad ar weithgareddau Chwarter 2 er gwybodaeth.

 

Cyfeiriodd crynodeb o’r prif bwyntiau at effaith digwyddiadau byd-eang, newidiadau yn llywodraeth y DU a’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfraddau llog.  Cadarnhawyd bod swyddogaeth rheoli’r trysorlys wedi gweithredu’n llawn o fewn y cyfyngiadau a nodir yn y strategaeth ar gyfer 2022/23. Roedd y diweddariad chwarterol yn manylu ar y sefyllfa buddsoddiadau a benthyca fel ag yr oedd ar 30 Medi 2022, gyda nodyn atgoffa am y sesiwn hyfforddi blynyddol sydd i ddod.

 

Dywedodd Allan Rainford fod cydymffurfio â dangosyddion darbodus cymeradwy yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i'r Cabinet yn ystod y cyfnod. Gan ymateb i gwestiynau, dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol bod sefyllfa tan-fenthyca gyffredinol y Cyngor wedi aros yr un fath a bod penderfyniadau’n seiliedig ar ofynion, yr adnoddau sydd ar gael a lledaenu risg. Rhoddodd eglurhad ar gyd-bartïon buddsoddiad a sefydlogi cyfraddau’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus diweddar yn dilyn cyfnod o ansefydlogrwydd.

 

Gan ymateb i gwestiwn ar bwysigrwydd trefniadau monitro cadarn ar gyfer rhagweld llif arian wrth weithio o bell, rhoddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol sicrwydd y byddai cyswllt rheolaidd ar draws adrannau i helpu i gynllunio unrhyw ofynion benthyca yn y dyfodol. Fe soniodd am danwariant sylweddol yn dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn oherwydd na wnaed unrhyw fenthyca ar y cam hwn o'r flwyddyn ariannol ac incwm buddsoddi ychwanegol o gyfraddau llog cynyddol.

 

Yn unol â chais y Cynghorydd Andrew Parkhurst, byddai manylion graddfeydd asiantaethau credyd ar gyfer pob cyd-barti buddsoddi’n cael eu rhannu gyda’r Pwyllgor.

 

Cafodd yr argymhelliad, a oedd wedi’i ddiwygio i adlewyrchu’r drafodaeth, ei gynnig a’i eilio gan Allan Rainford a’r Parchedig Brian Harvey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r Adroddiad Canol Blwyddyn drafft ar Reoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a chadarnhau bod y materion canlynol yn cael eu dwyn i sylw’r Cabinet yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2022:

 

  • Nodi cydymffurfiad â dangosyddion darbodus cymeradwy’r Cyngor;
  • Prif ystyriaethau sy’n llywio penderfyniadau benthyca; a
  • Sefydlogrwydd cyfraddau’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus a oedd wedi bod yn destun amrywiadau.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 13/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: