Manylion y penderfyniad

Asset Disposal and Capital Receipts Generated 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To report on asset disposals and capital received generated during 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad blynyddol a oedd yn crynhoi gwarediadau tir a derbyniadau cyfalaf a gafwyd yn ystod 2021/22 a chymhariaeth â blynyddoedd blaenorol.

 

Atgoffwyd y Pwyllgor bod derbyniadau cyfalaf wedi’u halinio i gyfrannu at raglen y Cyngor o gynlluniau cyfalaf ar draws pob portffolio. Roedd y diweddariad yn nodi lleihad parhaus yng nghefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwariant cyfalaf, trosolwg o’r strategaeth gwaredu a pholisi cyfredol y Cyngor ar ystadau amaethyddol.

 

O ran yr atodiad, cydnabu'r Cynghorydd Andrew Parkhurst y dylai'r dadansoddiad manwl o warediadau aros heb eu cyhoeddi ond gofynnodd a ellid rhannu'r rhain yn breifat gyda'r Pwyllgor i'w alluogi i gyflawni ei rôl.

 

Eglurodd y Prif Weithredwr yr angen i gadw cyfrinachedd gan fod rhai achosion yn ymwneud â thrafodaethau parhaus a allai effeithio ar sefyllfa a chanlyniadau’r Cyngor. Dywedodd yr ymgynghorwyd ag Aelodau lleol ar warediadau yn eu wardiau.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Parkhurst hefyd am sicrwydd ynghylch gwahanu dyletswydd rhwng Bwrdd y Rhaglen Cyfalaf ac Asedau a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn cynnal annibyniaeth. Eglurodd y Prif Weithredwr mai rôl Bwrdd y Rhaglen fel corff nad yw’n gwneud penderfyniadau oedd edrych ar ddulliau gwaredu a bod tîm Prisiad annibynnol y Cyngor yn darparu annibyniaeth wrth herio prisiadau allanol ac yn gwneud y penderfyniad terfynol. Rhoddwyd hefyd eglurhad ar ran y Cabinet yn y broses mewn rhai amgylchiadau.

 

Mynegodd y Cynghorydd Parkhurst ei siom yn yr ymateb i’w gais i fanylion am dderbyniadau cyfalaf gael eu rhannu’n breifat gyda’r Pwyllgor.

 

Yn ystod y drafodaeth, gofynnodd y Cynghorydd Glyn Banks beth fyddai’r posibilrwydd ar gyfer cysylltiadau yn y dyfodol rhwng Bwrdd y Rhaglen a’r Pwyllgor hwn. Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod yr adroddiad blynyddol yn adlewyrchu cydbwysedd o ran adrodd rhywfaint o fanylion wrth gynnal cyfrinachedd masnachol ar y trafodion hynny. Eglurodd bod gan aelodau’r Pwyllgor hawl i ofyn am wybodaeth gefndir ar adroddiadau cyfyngedig ar yr amod bod y wybodaeth yn cael ei rannu’n gyfrinachol. Rhoddodd swyddogion sicrwydd o'r rhwymedigaeth i wneud y mwyaf o’r gwerth gorau i'r Cyngor ar waredu asedau.

 

Gan ymateb, gofynnodd y Cynghorydd Parkhurst i aelodau’r Pwyllgor gael mynediad at ddadansoddiad o ragor o wybodaeth ar y derbyniadau cyfalaf sydd wedi’u crynhoi yn yr atodiad, yn gyfrinachol.[1]

 

Wrth gyfeirio at fwriad gwreiddiol yr eitem a gyflwynwyd i'r Pwyllgor rai blynyddoedd yn ôl, cadarnhaodd y Prif Weithredwr y bydd rhagor o wybodaeth ar gael i’r Pwyllgor ar yr amod ei fod yn aros yn gyfrinachol.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Glyn Banks ac Allan Marshall.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.[1] Gweler y cyfeiriad dan gofnod 47 y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25/01/23

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 13/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: