Manylion y penderfyniad

Update on the Statement of Accounts 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the Statement of Accounts for 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar sefyllfa gyfredol Datganiad Cyfrifon y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22.

 

Fel y nodwyd ym mis Gorffennaf, roedd y cyfrifon drafft wedi’u cwblhau a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC) o fewn yr amserlen ac roedd y terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi’r cyfrifon terfynol wedi’u harchwilio wedi’i ymestyn i 30 Tachwedd 2022. Tra bod y gwaith archwilio wedi’i gwblhau’n sylweddol, roedd mater cenedlaethol oedd yn ymwneud â chyfrifyddu  asedau isadeiledd wedi arwain at risg y gall datganiadau cyfrifon pob awdurdod lleol fod yn destun barn archwilio cymwys yn y maes hwn. Roedd swyddogion Cyllid ac Archwilio Cymru o'r farn na ellid rhoi barn ar y cyfrifon ac y dylid gohirio cymeradwyo'r cyfrifon yn ffurfiol hyd nes y bydd y  mater o ran asedau isadeiledd wedi'i ddatrys. 

 

Pan ofynnwyd iddo gan y Cadeirydd, cadarnhaodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fod y mater o ran asedau isadeiledd yn fater cyflwyniadol heb unrhyw effaith sylweddol ar y cyfrifon.

 

Wrth roi cefndir, dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol fod LlC wrthi’n llunio system ddiystyru statudol  fel datrysiad dros dro ac y byddai’n ymestyn y terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi’r cyfrifon terfynol i ddiwedd mis Ionawr 2023 yn dilyn ymgynghoriad.

 

Ategodd Mike Whiteley o Archwilio Cymru’r sylwadau hyn, a chadarnhaodd ymgysylltiad parhaus gyda swyddogion Cyllid ar y mater. O ran cynnydd gydag archwilio’r cyfrifon, dywedodd nad oedd unrhyw faterion arwyddocaol a bod y ffigyrau diwygiedig ar gyfer prisiadau asedau (a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol) wedi'u hadlewyrchu'n briodol yn y cyfrifon.

 

Gan ymateb i bryderon a godwyd gan Allan Rainford, rhoddodd Mike Whiteley eglurder ar y dull i gwblhau’r archwiliad os na fyddai modd datrys y broblem. Fodd bynnag, roedd yn debygol y byddai system ddiystyru  statudol yn cael ei nodi ac roedd Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn chwilio am ddatrysiad derbyniol gyda’r effaith lleiaf posibl ar awdurdodau lleol.

 

Yn dilyn  ymholiad gan y Cynghorydd Andrew Parkhurst, rhoddwyd eglurhad ar ddiffiniad o asedau isadeiledd yn y cyfrifon.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan Allan Rainford a’r Parchedig Brian Harvey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r adroddiad a'r rhesymau dros ohirio cymeradwyo Datganiad Cyfrifon 2021/22.

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 13/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: