Manylion y penderfyniad

Ash Dieback Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Information Only

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update members on how Flintshire County Council has confronted ash dieback in 2021/22 in line with the Ash Dieback Action Plan, it also reports on progress following an internal audit in July 2021

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol adroddiad i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am sut yr oedd Cyngor Sir y Fflint wedi mynd i’r afael â Chlefyd Coed Ynn yn 2021/22 yn unol â Chynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn 2019, a’r argymhellion yn dilyn archwiliad mewnol ym mis Gorffennaf 2021. 

 

Rhoddodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol wybodaeth gefndir ac adroddodd ar y prif ystyriaethau, fel y manylwyd yn yr adroddiad.  Roedd y Cynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn 2019 yn nodi ac yn cynnig ffyrdd o reoli’r risg a’r costau’n gysylltiedig â Chlefyd Coed Ynn, gan dynnu sylw at lle’r oedd coed heintus wedi cynyddu risg i ddiogelwch y cyhoedd a’r gost ariannol i’r Cyngor.  Er mwyn cymedroli a rheoli’r risg yn gysylltiedig â chlefyd coed ynn, cynhaliwyd cyfres o arolygon i asesu dosbarthiad ac i ddosbarthu’r clefyd ar goed ynn ar ochr ffyrdd sy’n flaenoriaeth a ffyrdd eilaidd. Cynhelir rhaglen torri coed ar goed mae Cyngor Sir y Fflint yn berchen arnynt, ac mae tirfeddianwyr â choed heintus wedi cael eu hysbysu er mwyn tynnu sylw at glefyd coed ynn yn eu coed, gyda’r disgwyliad y byddant yn rheoli eu coed eu hunain i liniaru’r risgiau.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mike Peers at y gwaith ar adfer i ailblannu’r coed a gollwyd oherwydd y clefyd, a gofynnodd a fyddai pob ardal yn destun arolwg safle ei hun.  Soniodd y Cynghorydd Peers am yr effaith ar dirweddau hefyd.  Cydnabu’r Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol y pwyntiau a godwyd gan y Cynghorydd Peers ac eglurodd bod adfer yn rhan bwysig o’r Cynllun Clefyd Coed Ynn a dywedodd y byddai ardaloedd yn cael eu hystyried fesul achos gan na fyddai pob ardal yn gwarantu plannu coed ychwanegol am resymau amrywiol.  Dywedodd fod y prif ffocws ar liniaru risg.

 

Ymatebodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol i’r pryderon a’r cwestiynau pellach a godwyd gan Aelodau mewn perthynas ag amserlenni, ailblannu, effaith ar fioamrywiaeth, y gost i’r Cyngor am ddelio gyda Chlefyd Coed Ynni, a thynnu / cael gwared ar goed sydd wedi’u heintio.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorwyr Mike Peers a Mike Allport.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei nodi a bod y gwaith parhaus yn gysylltiedig â

Chlefyd Coed Ynn yn cael ei gefnogi.

 

Awdur yr adroddiad: Tom Woodall

Dyddiad cyhoeddi: 14/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 15/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/11/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: