Manylion y penderfyniad

National Collaborative Arrangements for Welsh (local authority) Adoption and Fostering services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to sign the Joint Committee Agreement for the proposed Joint Committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad ac eglurodd drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), bod cynigion wedi cael eu datblygu i ehangu’r strwythur llywodraethu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i gynnwys dull cenedlaethol i wasanaethau maethu penodol drwy Maethu Cymru (FW). 

 

Roedd cyfreithwyr CLlLC wedi drafftio Cytundeb Cyfreithiol Cyd-bwyllgor sydd i’w lofnodi gan 22 o’r awdurdod lleol gyda’r Cytundeb yn cynnwys Cynllun dirprwyo ffurfiol gyda Cydbwyllgor, yn darparu mecanwaith ar gyfer holl awdurdod lleol Cymru i ryddhau a gweithredu rôl oruchwylio ar gyfer NAS a FW.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) bod yr adroddiad yn ceisio cytundeb i lofnodi Cytundeb Cydbwyllgor ar gyfer y Cydbwyllgor arfaethedig.  Byddai cytuno i’r cynigion, a llofnodi’r Cytundeb Cydbwyllgor, yn rhoi cydweithrediad Cyngor Sir y Fflint yn y trefniadau cydweithio ar sail ffurfiol.  Roedd y Cytundeb yn cadarnhau rolau a chyfrifoldebau ar gyfer gwesteio, a darparu cyfrifoldebau mabwysiadu a maethu.

 

Gofynnwyd i awdurdodau lleol i lofnodi a dychwelyd y Cytundeb ar y cyd i CLlLC erbyn 31 Mawrth 2022.  Byddai rhaid i bob awdurdod lleol enwebu Aelod o’r Pwyllgor Gweithredol/ Cabinet i fod yn Aelod sy’n pleidleisio ar y Cydbwyllgor.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Bithell, eglurodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) bod cyllid ar gyfer hwn drwy grant a fydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2023.  Codwyd yr angen am strategaeth ymadael cyllid gyda Llywodraeth Cymru i alluogi gwasanaeth cynaliadwy ar ôl cyfnod y grant.

 

Yn dilyn cwestiwn gan y Cynghorydd Banks, cadarnhaodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) mai Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol dylai fod yn gynrychiolydd ar y Cydbwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Bod y cynigion i ddarparu trefniadau llywodraethu ar gyfer y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru, gan ei fod yn honni cyfrifoldeb i Maethu Cymru, yn cael eu mabwysiadu.

 

(b) Bod y Cabinet yn cefnogi llofnodi’r Cytundeb Cydbwyllgor ar gyfer y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Maethu Cymru;

 

(c)        Bod cynrychiolydd ar y Cydbwyllgor yn Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol; a

 

(d)       Bod datblygiad y dull cenedlaethol, dirprwyaeth cysylltiedig o lywodraethu, trefniadau craffu lleol yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a Chyfansoddiad, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal a’r Cyngor Llawn.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 15/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/03/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/03/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/03/2022

Accompanying Documents: