Manylion y penderfyniad

Risk Management Framework

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To be assured that the updated risk management framework is comprehensive and functional.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg adroddiad ar y Fframwaith Rheoli Risg diwygiedig yn dilyn diweddariad i fynd i'r afael â chanfyddiadau'r adolygiad Archwilio Mewnol.

 

Yn dilyn newidiadau i wella eglurder ar rolau a chyfrifoldebau, prosesau sgorio ac uwchgyfeirio, roedd gwaith yn mynd rhagddo i adolygu’r holl risgiau portffolio a datblygu’r system rheoli perfformiad a risg (InPhase) ymhellach cyn i’r fframwaith terfynol gael ei gyflwyno i wasanaethau ar y cyd â hyfforddiant a sesiynau ymwybyddiaeth, a her annibynnol risgiau portffolio.

 

Gan ymateb i gwestiynau gan Allan Rainford, rhoddodd swyddogion eglurhad ar gyflwyno dangosfyrddau risg i ddangos proffil risg a'r broses ar gyfer adrodd am risgiau gweithredol i'r Cabinet gan gynnwys enghreifftiau o uwchgyfeirio a lliniaru.

 

Yn dilyn sylwadau gan y Cadeirydd, cytunwyd y byddai’r ddogfen yn cael ei diweddaru i gynnwys atgyfeiriadau risgiau coch i’r pwyllgorau Trosolwg a Chraffu perthnasol o fewn rolau a chyfrifoldebau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac i gynnwys cyfeiriad at risgiau o Fodel Cyflawni Amgen a phartneriaethau eraill sydd wedi’u cynnwys ar Inphase. Rhoddwyd eglurhad ar rôl y tîm Perfformiad wrth fonitro cydymffurfiad drwy ystod o gamau gweithredu i ymgysylltu a chodi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau gyda thimau rheoli a’r gweithlu ehangach. Y nod oedd rhannu enghraifft o’r wybodaeth dangosfwrdd ym mis Ionawr 2023 i roi sicrwydd i’r Pwyllgor.

 

Cefnogwyd yr argymhelliad, fel y’i diwygiwyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Fframwaith Rheoli Risg F3 2022 ar ôl cynnwys y ddau newid.

Awdur yr adroddiad: Jay Davies

Dyddiad cyhoeddi: 13/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/11/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: