Manylion y penderfyniad

Investment and Funding Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Mrs Fielder y papur ac egluro ers cyflwyno pecyn rhaglen y Pwyllgor, roedd DLUHC wedi cyhoeddi Papur Gwyn Codi’r Gwastad, a oedd yn amlinellu’r disgwyliadau arfaethedig bod gan Gronfeydd CPLlL hyd at 5% o asedau wedi’u dyrannu i brosiectau, sy’n cefnogi ardaloedd lleol.  Eglurodd Mrs Fielder nad oedd hyn yn newydd, gan fod Cronfa Bensiynau Clwyd eisoes wedi cefnogi’r ardaloedd lleol ers blynyddoedd gyda dros £132 miliwn o ymrwymiadau wedi’u cytuno, sydd eisoes dros y targed o 5%.  Yn anffodus, cadarnhaodd Mrs Fielder ei bod yn bosib na fyddai’r camau yr oedd y Gronfa wedi’u cymryd yn flaenorol wedi’u cynnwys yn y targed o 5% ond bod angen aros am yr ymgynghoriad er mwyn deall sut fyddai hyn yn cael ei weithredu.

 

            Ym mharagraff 1.05, cadarnhaodd Mrs Fielder bod y gr?p pwyso wedi symud ymlaen o danwydd ffosil ac yn ystyried cwmnïau da byw yn awr.

 

            Fel y soniwyd yn y cyfarfod diwethaf, roedd Swyddogion ac ymgynghorwyr y Gronfa wedi bod yn ymchwilio mwy o gyfleoedd yn y farchnad breifat ac roedd hyn ar y gweill gyda mwy o ymrwymiadau wedi’u hamlinellu yn y tabl ym mharagraff 1.12.  Roedd hyn yn cynnwys Capital Dynamics ac roedd mwy o fanylion ar hyn yn yr eitem nesaf ar yr agenda.

 

            O ran y cysylltiad gyda chwmnïau da byw diwydiannol ym mharagraff 1.05, eglurodd y Cynghorydd Bateman ei fod wedi derbyn gohebiaeth gan etholwr oedd wedi mynegi pryderon am hyn.  Holodd a oedd Mrs Fielder yn fodlon ateb y llythyr yr oedd wedi’i dderbyn.  Cadarnhaodd Mrs Fielder y byddai’n ateb y cais.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi ystyried a nodi’r diweddariad.

Awdur yr adroddiad: Sharon Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 07/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/02/2022 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: