Manylion y penderfyniad

Minimum Revenue Provision - 2022/23 Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

Local Authorities are required each year to set aside some of their revenue resources as provision for the repayment of debt. The report presents the Council’s draft policy on Minimum Revenue Provision

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad i gymeradwyo'r polisi blynyddol ar gyfer y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer ad-dalu dyled yn ddarbodus.  Cadarnhaodd nad oedd unrhyw newidiadau i'r argymhellion a gafodd eu gwneud gan y Cabinet.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig gan y Cynghorydd Paul Johnson ac fe'i heiliwyd gan y Cynghorydd Chris Dolphin.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y canlynol yn cael ei gymeradwyo ar gyfer Cronfa'r Cyngor (CF): -

 

  • Defnyddio Opsiwn 3 (Dull Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo'r MRP ym mlwyddyn ariannol 2022/23 ar gyfer balans gwariant cyfalaf dyledus a ariennir drwy fenthyca â chymorth a bennwyd ar 31  Mawrth 2017. Y dull cyfrifo fydd y dull 'blwydd' dros 49 mlynedd. 

 

  • Defnyddio opsiwn 3 (Dull Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo'r MRP yn 2022/23 ar gyfer yr holl wariant cyfalaf a ariennir o fenthyca â chymorth o 1 Ebrill 2016 ymlaen. Y dull cyfrifo fydd y dull 'blwydd-dal' dros nifer briodol o flynyddoedd, gan ddibynnu ar y cyfnod o amser y mae'r gwariant cyfalaf yn debygol o greu buddion. 

 

  • Defnyddio opsiwn 3 (Dull Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo'r MRP yn 2022/23 ar gyfer yr holl wariant cyfalaf a ariennir drwy gredyd neu drefniadau benthyca heb gymorth (darbodus). Y dull cyfrifo fydd y dull 'blwydd-dal' dros nifer briodol o flynyddoedd, gan ddibynnu ar y cyfnod o amser y mae'r gwariant cyfalaf yn debygol o greu buddion.  

 

(b)       Bod y canlynol yn cael ei gymeradwyo ar gyfer Cyfrif Refeniw Tai (HRA): -

 

  • Defnyddio opsiwn 3 (Dull Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo MRP y HRA yn 2022/23 ar gyfer balans gwariant cyfalaf dyledus a ariennir o ddyled a osodwyd ar 31 Mawrth 2021. Y dull cyfrifo fydd y dull 'blwydd-dal' dros 49 mlynedd.

 

  • Defnyddio Opsiwn 3 (Dull Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo MRP yr HRA yn 2022/23 ar gyfer yr holl wariant cyfalaf a ariennir o ddyled o 1 Ebrill 2021 ymlaen. Y dull cyfrifo fydd y dull 'blwydd-dal' dros nifer briodol o flynyddoedd, gan ddibynnu ar y cyfnod o amser y mae'r gwariant cyfalaf yn debygol o greu buddion. 

 

(c)        Mae aelodau'n cymeradwyo bod MRP ar fenthyciadau gan y Cyngor i NEW Homes i adeiladu cartrefi fforddiadwy drwy'r Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) (sy'n gymwys fel gwariant cyfalaf yn nhermau cyfrifo) fel a ganlyn: -

 

  • Ni wneir unrhyw MRP yn ystod y cyfnod adeiladu (cyfnod byr) gan nad yw'r ased wedi'i ddefnyddio ac nid oes unrhyw fudd yn deillio o'i ddefnydd.  

 

  • Pan fo’r asedau yn cael eu defnyddio, bydd ad-daliadau cyfalaf (benthyciad) yn cael eu gwneud gan NEW Homes. Bydd MRP y Cyngor yn hafal i'r ad-daliadau a wneir gan NEW Homes. Bydd yr ad-daliadau a wneir gan NEW Homes yn cael eu dosbarthu, yn nhermau cyfrifo, fel derbynebau cyfalaf, na ellir ond eu defnyddio i ariannu gwariant cyfalaf neu ad-dalu dyled.  Bydd yr ad-daliad cyfalaf / derbynneb cyfalaf yn cael ei neilltuo er mwyn ad-dalu dyled, a dyma yw polisi MRP y Cyngor ar gyfer ad-dalu’r ddyled. 

Awdur yr adroddiad: John Richards

Dyddiad cyhoeddi: 09/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/02/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: