Manylion y penderfyniad

North Wales Supported Living Framework – Flintshire Supported Living Commissioning

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

In accordance with the local authorities Contract Procedure Rules due to the projected value of the contracts, approval is required to progress with the tender exercises and award of these contracts.

Penderfyniadau:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

                       

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig o dan baragraff(au) 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

90.      FFRAMWAITH BYW Â CHYMORTH GOGLEDD CYMRU – SIR Y FFLINT

COMISIYNU BYW Â CHYMORTH

                                        

            Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad gan egluro, yn unol â Rheolau Gweithdrefn Gontractau awdurdodau lleol, oherwydd gwerth disgwyliedig dau gontract, bod angen cymeradwyaeth y Cabinet i barhau â’r broses o dendro a dyfarnu’r contractau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo mabwysiadu Fframwaith Byw â Chymorth Gogledd Cymru ar gyfer y ddau ddarpar ymarfer comisiynu Byw â Chymorth am saith lleoliad; a

 

(b)       Chymeradwyo’r cynnig i gomisiynu'r Gwasanaethau Byw â Chymorth, yn unol â Rheolau’r Weithdrefn Gontractau sy'n gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddyfarnu contractau gwerth dros £2 filiwn.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/12/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/12/2021

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •