Manylion y penderfyniad

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 7)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2021/22 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 7, and projects forward to year-end.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn darparu’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf am sefyllfa monitro’r gyllideb refeniw yn 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai am y flwyddyn ariannol, a chyflwynodd y sefyllfa, yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol, fel yr oedd ym Mis 7.

 

Roedd yr adroddiad yn darogan sefyllfa’r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ariannol ar gynllunio effeithlonrwydd a rheoli costau, sef:

 

Cronfa’r Cyngor

  • Swm gweithredol o £0.655m dros ben (heb gynnwys effaith dyfarniad cyflog yr NJC a fyddai’n cael ei dalu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid ffafriol o £0.428m o’r swm o £0.227m dros ben a adroddwyd ym Mis 6
  • Amcangyfrif o falans o £6.543m yn y gronfa wrth gefn at raid ar 31 Mawrth 2022

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

·         Amcangyfrif y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.539m yn uwch na’r gyllideb

·         Amcangyfrif o falans terfynol o £3.933m ar 31 Mawrth 2022

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fod yr adroddiad hefyd yn rhoi manylion am sefyllfa pob portffolio; amrywiadau arwyddocaol y mis hwnnw; faint o’r arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn a gyflawnwyd; cyllid at argyfwng, cronfeydd wrth gefn heb eu clustnodi a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi.

 

Yn ystod 2021/22 hyd yma, roedd cyfanswm o hawliadau costau ychwanegol dan y Gronfa Galedi rhwng mis Ebrill a mis Hydref o £6.192m ac roedd £1.096m o hawliadau Colli Incwm yn Chwarter 1 a 2 ar gyfer Aura, Newydd a Cambrian Aquatics.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r amcangyfrif o’r effaith ariannol ar gyllideb 2021/22; a

 

(b)       Chymeradwyo trosglwyddiad cyllidebol o £2.731m ar gyfer Costau Cyfleustodau Canolog o’r Portffolio Tai ac Asedau i Gyllid Canolog a Chorfforaethol.

Awdur yr adroddiad: Dave Ledsham

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/12/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/12/2021

Accompanying Documents: