Manylion y penderfyniad

Council Plan 2021-22 Mid-Year Performance Reporting

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To review the levels of progress in the achievement of activities and performance levels as identified in the Council Plan.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad monitro canol blwyddyn i adolygu cynnydd yn erbyn eu blaenoriaethau perthnasol fel y’u nodwyd ym Mesurau Adrodd 2020/21 y Cyngor, o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor.  Roedd 73% o ddangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu fynd y tu hwnt i’w targed.

 

Roedd yr adroddiad yn un ar sail eithriadau ac yn canolbwyntio ar danberfformio ar y targedau.  Roedd un maes o fewn cylch gwaith y Pwyllgor fel ag amlinellir yn adran 1.07 o’r adroddiad.   Rhoddodd y Prif Weithredwr wybod bod rhestr o eiddo yn y system nad oedd wedi’u darparu eto.   Roedd y rhain wedi’u hoedi oherwydd sefyllfaoedd economaidd ac amodau cynllunio a oedd wedi arafu’r rhaglen.   Roedd cynlluniau y tu ôl i’r rhain a fyddai’n dod i’r Pwyllgor i dynnu sylw at yr hyn oedd yn digwydd o ran y rhaglen adeiladu newydd.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Veronica Gay os oedd yn bosibl i’r seren liwiedig gael ei dynnu a’i ddisodli â’r geiriau Coch, Oren a Gwyrdd yn yr atodiad ar gyfer adroddiadau’r dyfodol gan ei fod yn anodd gwahaniaethu rhwng y lliwiau gwahanol yn y pecynnau Agenda.   Cytunodd yr Hwylusydd i adrodd hwn yn ôl i’r Tîm Perfformiad.

 

Cafodd yr argymhelliad o fewn yr adroddiad ei gynnig gan y Cynghorydd Geoff Collett a’i eilio gan y Cynghorydd Ron Davies. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

 

            Cyn dod â’r cyfarfod i ben, dywedodd y Prif Weithredwr bod yr Uwch Reolwr Tai ac Asedau yn gadael y gwasanaeth.   Bu iddo ddiolch iddo am yr holl waith yr oedd wedi’i wneud a’r cyfraniad yr oedd wedi’i wneud i’r Gwasanaeth Tai.  Bu i’r Pwyllgor ddymuno’n dda i’r Uwch Reolwr Tai ac Asedau i’r dyfodol.

 

                        Bu i’r Uwch Reolwr Tai ac Asedau ddiolch i’r Prif Weithredwr a’r Pwyllgor am eu sylwadau.   Dywedodd ei fod yn gwerthfawrogi’r trafodaethau a’r berthynas yr oedd ganddo gyda’r Aelodau a’i gydweithwyr a oedd wedi bod yn arbennig ac roedd yn teimlo fod Sir y Fflint mewn lle gwych i symud ymlaen a pharhau i wella.  

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 22/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 08/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/12/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Accompanying Documents: