Manylion y penderfyniad

Review of Local Toilets Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on progress against the Local Toilet Strategy Action Plan in line with the statutory requirements, and to set out the approach to a further review of the Strategy in 2022-23.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad ac eglurodd fod Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn darparu graddfeydd amser penodol y mae’n rhaid cadw atynt mewn perthynas â pharatoi ac adolygu strategaethau toiledau lleol. Mae’n rhaid cadw at y raddfa amser statudol hyd yn oed os yw awdurdod lleol yn penderfynu, am resymau gweithredol, i gyhoeddi adolygiad neu ddiweddaru’r strategaeth yn o’u gwirfodd rhwng pwyntiau adrodd allweddol o fewn y raddfa amser statudol.

 

            Cymeradwywyd Strategaeth Toiledau Lleol Sir y Fflint fis Mai 2019. Mae canllawiau cenedlaethol yn nodi y dylid adolygu’r polisi bob dwy flynedd o ddyddiad cyhoeddi neu adolygu’r strategaeth, ac o fewn blwyddyn i etholiad llywodraeth leol cyffredinol.

 

            Mae’r adroddiad yn darparu diweddariad ar y cynnydd yn erbyn Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Toiledau Lleol yn unol â’r gofynion statudol, ac yn pennu’r dull ar gyfer cynnal adolygiad pellach yn 2022/2023.

 

            Eglurodd Rheolwr y Strategaeth Priffyrdd fod lleoliadau perthnasol, a nodir yn yr atodiad i’r adroddiad, yn arddangos sticer logo toiled wrth fynedfeydd i nodi’r toiledau sydd ar gael yn y lleoliad hwnnw at ddefnydd y cyhoedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r adolygiad a’r cynnydd hyd yma yn erbyn cynllun gweithredu’r Strategaeth Toiledau Lleol.

Awdur yr adroddiad: Katie Wilby

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/11/2021

Accompanying Documents: