Manylion y penderfyniad

Asset Disposal and Capital Receipts Generated 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform Members of the 2020/21 asset disposals.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol  yr adroddiad blynyddol a oedd yn crynhoi tir oedd wedi’i waredu a derbyniadau cyfalaf a gafwyd yn ystod 2020/21 a chymhariaeth â blynyddoedd blaenorol.  Roedd derbyniadau cyfalaf wedi’u halinio i gyfrannu at raglen y Cyngor o gynlluniau cyfalaf ar draws pob portffolio.  Amlygwyd goblygiadau refeniw o wariant cyfalaf, a’r lleihad parhaus o ran cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwariant cyfalaf.

 

Ar gais Allan Rainford, rhoddodd y Rheolwr Cyllid Strategol eglurhad am y broses gadarn i adolygu asedau a chymeradwyo cael gwared â rhai, a’r trefniant rhwng yr Adran Gyllid a’r Adran Brisio ac Ystadau i adolygu derbyniadau cyfalaf.  Dywedodd hefyd fod rhagdybiaethau at y dyfodol am waredu asedau’n ffurfio rhan o’r gwaith ar y Cynllun Rheoli Asedau.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Arnold Woolley a Patrick Heesom.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton (old)

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: