Manylion y penderfyniad

Support for Members who are unable to attend meetings due to ill-health

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek the Council's approval for the continued absence of two Members.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr adroddiad i'r Cyngor gymeradwyo absenoldeb parhaus dau Aelod etholedig, ar sail dosturiol, fel y darperir ar ei gyfer o dan Adran 85(1) Deddf Llywodraeth Leol 1972. Manteisiodd ar y cyfle i dynnu sylw at y gwasanaeth cefnogaeth a chwnsela sydd ar gael i Aelodau a gweithwyr.

 

Wrth symud yr argymhellion, cadarnhaodd y Cynghorydd Ian Roberts ei fod wedi bod mewn cysylltiad â'r ddau Aelod ac awgrymodd y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu i ddymuno gwellhad buan iddynt ar ran y Cyngor.

 

Wrth eilio'r cynnig, amlygodd y Cynghorydd Mike Peers bwysigrwydd cydnabod y gefnogaeth sydd ar gael mewn sefyllfaoedd o'r fath. Dywedodd efallai y bydd y Cyngor am ystyried yr effaith ar Aelodau sydd â chyfrifoldebau arbennig a allai eu cael eu hunain yn y sefyllfa hon.

 

Anogwyd aelodau sydd angen cefnogaeth i gysylltu â'r Prif Weithredwr, y Prif Swyddog (Llywodraethu) neu'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Roedd y Cynghorydd Patrick Heesom yn dymuno cofnodi ei werthfawrogiad am y gefnogaeth a roddwyd i'r ddau Aelod.

 

Cafodd yr argymhellion eu rhoi i'r bleidlais a'u cynnal.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Cyngor yn cymeradwyo, ar sail dosturiol, absenoldeb parhaus dau Aelod o gyfarfodydd oherwydd eu salwch; a

 

 (b)      Bod y Cyngor yn nodi y bydd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn ail-gylchredeg manylion y gwasanaeth Gwybodaeth a Chwnsela Gweithwyr Carefirst i'r holl Aelodau.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 04/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: