Manylion y penderfyniad

Clwyd Pension Fund & Wales Pension Partnership

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

For Council to approve amendments to the Constitution, Financial Procedure Rules and Pension Board Protocol with matters relating to the Clwyd Pension Fund, and to approve amendments to the Inter Authority Agreement with the Wales Pension Partnership.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i’r Cyngor i gymeradwyo diwygiadau i’r Cyfansoddiad, Rheolau’r Drefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau gyda materion yn ymwneud â Chronfa Bensiynau Clwyd, a chymeradwyo diwygiadau i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau gyda Phartneriaeth Pensiwn Cymru. Cafodd y newidiadau a gynhwyswyd eu hargymell i'r Cyngor gan Bwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Fel Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd, symudodd y Cynghorydd Ted Palmer yr argymhellion a oedd yn adlewyrchu mân newidiadau ond newidiadau pwysig. Fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Haydn Bateman.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Mike Peers, rhoddodd y Prif Weithredwr eglurhad ar benodi Dyrannwr arbenigol annibynnol i reoli Marchnadoedd Preifat.

 

Rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) gefndir ar y newid arfaethedig mewn trefniadau i drosglwyddo cyfrifoldeb am ddileu dyled ddrwg y gronfa bensiwn o'r Cabinet i Bwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Gan fod yr argymhellion wedi’u cynnig a’u heilio, cafwyd pleidlais a chymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo'r diwygiadau i'r Cytundeb Rhyng-awdurdod a ddangosir yn Atodiad 1; a

 

 (b)      Cymeradwyo'r diwygiadau i'r Cyfansoddiad, Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau a ddangosir yn Atodiad 2.

Awdur yr adroddiad: Debbie Fielder

Dyddiad cyhoeddi: 04/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: