Manylion y penderfyniad

Organisational Capacity

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve urgent cases for an expansion of capacity in key workforce areas due to a combination of (a) service demand (b) the ongoing requirements of managing the pandemic/endemic and (c) the expectations of meeting the aims and objectives of the Council Plan

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad oedd yn cyflwyno cynigion brys i wella capasiti sefydliadol mewn chwe maes o’r gweithlu, a chydgrynhoi capasiti mewn un maes pellach oherwydd cyfuniad o (1) galw mawr ar y gwasanaeth (2) y galw parhaus ar reoli sefyllfa’r pandemig/endemig a (3) disgwyliadau i gwrdd â nodau ac amcanion y Cynllun newydd a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

 

Nid oedd y cynigion angen unrhyw newidiadau strwythurol ac nid oeddent yn rhoi unrhyw weithwyr presennol mewn perygl.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr fod pob cynnig a amlinellwyd yn yr adroddiad wedi’i gefnogi gan achos busnes a grynhowyd yn yr adroddiad ac roeddent ar gyfer meysydd canlynol y gweithlu/swyddogaethau:

 

1.    Iechyd yr Amgylchedd

2.    Gorfodaeth

3.    Adfywio Canol Trefi

4.    Atal Llifogydd ac Ymateb

5.    Iechyd Galwedigaethol

6.    Cyfreithiol

7.    Gwerth Cymdeithasol (roedd hon yn swydd bresennol gyda chyllid am amser cyfyngedig am dair blynedd a argymhellwyd i’w gwneud yn barhaol).

 

  Byddai cynigion eraill ar gyfer capasiti sefydliadol gyda llai o frys yn cael eu hystyried fel rhan o’r gyllideb flynyddol ddrafft ar gyfer 2022/23. 

 

Mewn ymateb i sylw gan y Cynghorydd Hughes, dywedodd y Prif Weithredwr fod y Cyngor yn ystyried ymestyn y nifer o brentisiaethau a byddai’n edrych ar ffyrdd creadigol i recriwtio.  

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y cynigion ar gyfer capasiti sefydliadol fel y nodwyd yn yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo; a

 

 (b)      Bod y Prif Weithredwr a’r Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn derbyn awdurdod dirprwyedig i fwrw ymlaen i ddylunio swydd a recriwtio/cynnal yn y meysydd capasiti a nodwyd.

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: