Manylion y penderfyniad

Budget 2022/23 - Stage 2

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

That the Committee reviews and comments on the Streetscene and Transportation and Planning, Environment and the Economy cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad am ail gam y gyllideb a oedd yn rhoi manylion y rhagolygon a'r pwysau o ran costau a fyddai'n arwain at ofynion cyfanswm y gyllideb.

 

Darparodd y Prif Weithredwr wybodaeth gefndir a chyd-destun.  Roedd adroddiad i’r Cabinet a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ym mis Gorffennaf yn rhoi diweddariad ar sefyllfa’r gyllideb ar gyfer 2022/23. Roedd y pwysau costau a nodwyd wedi eu cyfeirio at y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu perthnasol gyda chais eu bod i gyd yn cynnal adolygiad trwyadl.  Cafodd manylion y pwysau o ran costau ar gyfer Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi, a Gwasanaethau Stryd a Chludiant eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol, Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) a'r Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), gyflwyniad ar y cyd a oedd yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn:

           

  • Pwrpas a chefndir
  • Crynodeb o Gyfansymiau Pwysau o ran Costau

ØPwysau o ran costau Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi a Gwasanaethau Stryd a Chludiant 2022/23

ØPwysau Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi

ØPwysau Gwasanaethau Stryd a Chludiant

  • Datrysiadau Strategol
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am effeithlonrwydd
  • Amserlenni Cyllideb

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Andy Hughes, dywedodd y Prif Swyddog Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi fod trafodaethau yn parhau gyda Rali Cymru Prydain Fawr a'u bod yn awyddus i ddod yn ôl i Sir y Fflint a bod Sir y Fflint yn cynnal y digwyddiad.  Dywedodd fod angen sicrhau bod y gwariant lleol yn digwydd gyda'r sector lletygarwch yn Sir y Fflint. Ychwanegodd fod Rali Cymru Prydain Fawr wedi ymrwymo i ddychwelyd i Sir y Fflint.

 

Roedd y Cynghorydd Paul Shotton yn cefnogi’r buddsoddiad yn y parciau.  Gan gyfeirio at Parc Gwepra, Cei Connah, gofynnodd a oedd unrhyw ystyriaeth yn cael ei rhoi i bobl nad oeddent yn breswylwyr wneud cyfraniad at gynnal a chadw'r Parc gan fod y defnydd wedi cynyddu'n sylweddol yn dilyn llacio cyfyngiadau o amgylch Covid.  Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) fod trafodaeth barhaus yn digwydd gyda'r bwriad o ddatblygu Parc Gwepra.  Byddai cynlluniau'n dod ymlaen a byddai ymgynghori'n digwydd gyda'r gymuned leol.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson at Safle Tirlenwi Standard, Bwcle, a dywedodd nad oedd yn ymddangos bod ymrwymiad i ddatblygu’r safle ar gyfer hamdden wedi dwyn ffrwyth.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Hutchinson at ddefnyddio paneli solar ac uwchraddio llwybrau troed.   Dywedodd y Prif Swyddog, Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi na wnaed unrhyw ymrwymiad i ble y byddai cyllid yn cael ei wario hyd yma ac y byddai safle tirlenwi Standard yn cael ei ystyried i weld a oedd yn lle priodol ar gyfer buddsoddi a'r buddion a fyddai'n deillio.

  

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Paul Shotton a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r pwysau o ran costau Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi;

 

 (b)      Bod y Pwyllgor yn cefnogi pwysau o ran costau’r Gwasanaethau Stryd a Chludiant; a

 

 (c)      Nad yw'r Pwyllgor yn cynnig unrhyw feysydd arbed costau pellach i’w harchwilio ymhellach.

Awdur yr adroddiad: Debbie Betts

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/10/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: