Manylion y penderfyniad

Estyn Thematic Review Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Scrutiny with assurances on the Education Portfolio’s response to supporting learning and teaching during the Covid-19 pandemic.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd yr Uwch-reolwr (Gwella Ysgolion) yr adroddiad oedd yn rhoi manylion y pump prif argymhelliad i Lywodraeth Cymru a Chynghorau i roi sylw yn dilyn yr adolygiad thematig o’r gwaith a wnaed gan adrannau addysg pob Cyngor yng Nghymru i gefnogi eu cymunedau sy'n dysgu mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn ystod y cyfnod o Mawrth i Hydref 2020.

 

            Roedd llythyr adolygiad cyntaf Sir y Fflint, a dderbyniwyd ym mis Ionawr 2021 wedi bod yn gadarnhaol iawn.  Yn ystod tymor yr haf 2021, roedd Estyn wedi cynnal adolygiadau dilynol gyda holl Cynghorau yng Nghymru i ystyried y cynnydd a wnaed yn erbyn eu hargymhellion cychwynnol yn yr adolygiad thematig cenedlaethol.    Roedd yr adolygiad wedi arwain at ail lythyr at y Prif Weithredwr oedd yn rhoi lefel uchel o sicrwydd bod y Portffolio yn parhau i weithio’n effeithiol drwy ei adnoddau ei hun a thrwy ei gefnogaeth i ysgolion mewn partneriaeth â GwE.  Roedd copi o lythyr, oedd yn cynnwys adborth ar ymateb y Cyngor i bump argymhelliad y Cyngor ynghlwm fel Atodiad 1 o’r adroddiad. 

 

            Daeth yr Uwch-Reolwr i’r casgliad bod yr adolygiad thematig wedi casglu’r newidiadau positif o amgylch dysgu cyfunol a digidol a’r cynnydd a wnaed tuag at y cwricwlwm newydd.

 

            Roedd y Prif Weithredwr yn croesawu’r llythyr a dywedodd ei fod yn cynnig lefel o sicrwydd.    Roedd y Cadeirydd y adleisio’r sylwadau a wnaed a dywedodd y dylid canmol ysgolion am y gwaith a wnaed.      

 

Roedd yr argymhelliad fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Dave Mackie a’r Cynghorydd Janet Axworthy.          

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Pwyllgor yn cydnabod gwaith effeithiol y Portffolio Addysg, ar y cyd â’r gwasanaeth rhanbarthol gwella ysgolion GwE, i sicrhau fod dysgwyr Sir y Fflint wedi parhau i gael darpariaeth addysgol effeithiol trwy’r pandemig Covid-19; a

 

 (b)      Bod y Pwyllgor yn nodi cynnydd cadarnhaol a wnaed yn erbyn pob un o’r pum argymhelliad gan Estyn yn yr adolygiad thematig cenedlaethol gan y Portffolio Addysg ac ysgolion.

 

 

Awdur yr adroddiad: Claire Homard

Dyddiad cyhoeddi: 16/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Accompanying Documents: