Manylion y penderfyniad

Target 70 – A Review of Flintshire County Council’s Waste Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for the revised Waste Strategy.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad ac eglurodd mai targed statudol perfformiad ailgylchu presennol oedd 64%. Roedd y Cyngor yn parhau i berfformio’n dda gyda’r perfformiad ailgylchu ar gyfer 2019/20 yn 65.58%. Fodd bynnag, roedd effaith y pandemig wedi arwain at newidiadau sylweddol ym maint gwastraff ac ailgylchu a gasglwyd o eiddo preswyl a’i adael yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref oedd wedi arwain at ostyngiad mewn perfformiad i 64.4% ar gyfer 2020/21.  Roedd y newid hwnnw o ganlyniad i fwy yn gweithio gartref, cyfyngiadau ar symud a chau lleoliadau lletygarwch, ynghyd â chau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn gyson.

 

Er nad oedd y strategaeth wastraff bresennol yn dod i ben tan ddiwedd 2025, y targed cenedlaethol nesaf i’w gyflawni oedd 70% erbyn 2024/25, felly mae’n bwysig bod y Cyngor yn dechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys asesu effaith ar grynswth y gwastraff ar ôl y pandemig ac ystyried pa ymdrechion ychwanegol y gellid eu gwneud i hybu’r cyfraddau ailgylchu er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni’r targedau cenedlaethol.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth) ym mis Gorffennaf 2021, yn dilyn adroddiad i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi, roedd dau weithdy i’r Aelodau i gyd wedi eu cynnal i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y sefyllfa bresennol a thrafod pa newidiadau fyddai’r Cyngor yn gallu eu gweithredu i gyflawni’r targed ailgylchu cenedlaethol sef 70%.

 

Roedd yr adroddiad yn rhoi manylion llawn yr adborth o’r seminarau ac argymhellion ar ailgylchu a darpariaethau gwasanaeth gwastraff yn y dyfodol.

 

Roedd y Cynghorydd Jones a Mullin yn croesawu cyflwyno’r gwasanaeth casglu Cynnyrch Hylendid Amsugnol a fyddai’n cael ei groesawu gan lawer o drigolion.

                       

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod yr adborth o’r seminarau Aelodau yn cael ei groesawu a’r gwaith a wnaed hyd yma i gynyddu cyfraddau ailgylchu yn cael ei gefnogi; a

 

 (b)      Bod yr argymhellion ar ddarpariaethau gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y dyfodol yn cael ei gymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Katie Wilby

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: