Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2020/21 (Outturn)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To note the Outturn Capital Programme information for 2020/21.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r sefyllfa alldro derfynol ar gyfer 2020/21 ynghyd â’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y chwarter olaf.

 

Bu gostyngiad net o £10.726m yng nghyllideb y Rhaglen Gyfalaf yn ystod y chwarter diwethaf a oedd yn cynnwys:

 

·         Gostyngiad  net o £3.996m yn y rhaglen - £4.082m yng Nghronfa’r Cyngor a £0.086m yn y Cyfrif Refeniw Tai

·         Swm dwyn ymlaen net o £4.352m hyd 2021/22

·         Arbedion ar y pwynt Alldro o £0.650m .

 

Gwir wariant yn y flwyddyn oedd £62.915m Y gwarged cyllido alldro o Raglen Gyfalaf 2021/22 oedd £1.968m.

 

Cymeradwywyd Rhaglen Gyfalaf 2021/22 – 2023/24 ar 8 Rhagfyr 2020, gyda diffyg cyllido o £1.317m. Yn dilyn y setliad llywodraeth leol terfynol, derbyniodd y Cyngor gyllid ychwanegol a arweiniodd at sefyllfa o warged o £0.144m i'r rhaglen dros y cyfnod o dair blynedd. Byddai dwyn y gwarged hwn ymlaen yn arwain at sefyllfa gyllido agoriadol o warged o £2.112m cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu arian  o ffynonellau ariannu eraill.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad;

 

(b)       Cymeradwyo’r ceisiadau i ddwyn arian ymlaen.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 22/07/2021

Accompanying Documents: