Manylion y penderfyniad

Mersey Dee Alliance (MDA) Economic Stimulus Package

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek support on the Mersey Dee Alliance (MDA) Economic Stimulus Package.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad, ac eglurodd bod Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy wedi llunio pecyn o flaenoriaethau buddsoddi ar gyfer yr is-ranbarth er mwyn ymateb i effeithiau digynsail pandemig Covid-19, a fyddai gobeithio yn tanio adferiad yr economi.  Roedd y pecyn yn cynrychioli cais i Lywodraethau Cymru a’r DU am gyllid i gyflwyno ar bum blaenoriaeth buddsoddi, sef:

 

·         Cadw ein busnesau yn gystadleuol;

·         Datgarboneiddio diwydiant;

·         Sgiliau ar gyfer y Dyfodol;

·         Cysylltu ein rhanbarth; a

·         Cysylltedd digidol

             

Cafodd y blaenoriaethau yma eu llunio yn dilyn cytundeb gyda phob partner yng Nghynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy. Roedd lefel y buddsoddiad y ceisiwyd amdano gyfwerth â £402m, cyfuniad o gyllid cyfalaf a refeniw. Cafodd y pecyn ei lunio rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Mawrth 2021, ac roedd yn destun “lansiad tawel”.  Y camau nesaf oedd cynnal lansiad llawn o’r pecyn a fyddai’n cael ei drin gan Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy a byddai ymgysylltu’n digwydd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru (LlC) a Llywodraeth y DU am fanylion y pecyn ysgogi economaidd a sut y byddai’n cael ei ddatblygu’n llwyddiannus.

 

Croesawodd yr aelodau y pecyn ysgogi economaidd a diolchwyd i’r Cynghorydd Butler am ei waith ar y mater.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cyngor yn cefnogi’r pecyn ysgogi economaidd fel partner yng Nghynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy.

Awdur yr adroddiad: Andrew Farrow

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/06/2021

Accompanying Documents: