Manylion y penderfyniad

Rebalancing Care & Support White Paper

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

to consider the White Paper, note the consultation response submitted from Flintshire and approve the report

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) yr adroddiad er mwyn galluogi’r Pwyllgor i ystyried y Papur Gwyn; nodi’r ymateb i’r ymgynghoriad a gyflwynwyd gan Sir y Fflint; a chymeradwyo’r adroddiad. Rhoddodd wybodaeth gefndir a chrynodeb byr o ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad.

 

          Rhoddodd y Rheolwr Comisiynu drosolwg o’r Papur Gwyn Ailgydbwyso Gofal a Chymorth a’r achos dros newid. Cyfeiriodd at y prif ystyriaethau y manylir arnynt yn yr adroddiad ac eglurodd fod y Cyngor yn cytuno fod angen newid pellach a bod angen ymrwymiad i adnoddau a chyllid ar gyfer strwythurau newydd er mwyn creu effaith ar lefel leol. Cytunodd y Cyngor hefyd fod angen buddsoddiad cynaliadwy mawr mewn gofal cymdeithasol o safbwynt refeniw a chyfalaf, a dywedodd nad oedd y model cyllid presennol yn ddigonol i fynd i’r afael â’r galwadau cynyddol ar ofal cymdeithasol yn y dyfodol. Dywedodd y Rheolwr Comisiynu hefyd fod angen i’r Papur Gwyn ganolbwyntio ar sicrhau fod y gweithlu’n cael ei dalu’n deg drwyddi draw. Dywedodd na fu ateb eto gan Lywodraeth Cymru i ymateb y Cyngor ar y ddogfen ymgynghori.

 

Mynegwyd pryderon gan y Cynghorwyr Dave Mackie a Paul Cunningham am y cynigion yn y Papur Gwyn a phwysleisiwyd yr angen am gyllid ychwanegol ar lefel leol.

 

Cynigiwyd derbyn yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Paul Cunningham ac eiliwyd gan y Cynghorydd Mike Lowe.

 

PENDERFYNWYD:

 

Fod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r adroddiad ac yn nodi’r ymateb i’r ymgynghoriad a gyflwynwyd gan Sir y Fflint, fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad.

 

Awdur yr adroddiad: Neil Ayling

Dyddiad cyhoeddi: 21/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 27/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/05/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: