Manylion y penderfyniad

Council Plan 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To adopt the Council Plan 2021/22 Part 1 and to approve Part 2.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr eitem ac eglurodd fod Cynllun y Cyngor yn cael ei gyhoeddi fel dwy ddogfen.  Roedd Rhan 1 yn nodi’r bwriad.  Roedd Rhan 2 yn nodi’r risgiau, mesuryddion perfformiad, targedau a cherrig milltir a ddefnyddir i fesur a gwerthuso cyflawniad.  Roedd Cynllun y Cyngor wedi’i adolygu a’i adnewyddu o ran strwythur a chynnwys, ac roedd yn dal i roi ystyriaeth i adferiad parhaus yn ogystal ag amcanion strategol mwy hirdymor.

 

Roedd y fframwaith ar gyfer Cynllun y Cyngor y flwyddyn nesaf wedi’i adeiladu o amgylch chwe thema:

 

·         Yr Economi;

·         Addysg a Sgiliau;

·         Cymdeithas Werdd a’r Amgylchedd;

·         Tai Fforddiadwy a Hygyrch;

·         Lles Personol a Chymunedol; a

·         Thlodi.

 

Roedd pob un o’r chwe thema wedi’u mapio yn erbyn Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar gyfer adrodd ac atebolrwydd.  Cyfrifoldeb y Cabinet oedd darparu’r Cynllun.

 

Roedd Cynllun y Cyngor Rhan 1 wedi’i rannu gyda Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu i’w adolygu ac er mwyn cael sylwadau.  Ni fu unrhyw newid sylweddol i Ran 1 yn dilyn yr ymgynghoriad oherwydd bod y Pwyllgorau’n gefnogol.

 

Wrth gynnig cymeradwyo’r argymhelliad, amlygodd y Cynghorydd Ian Roberts estyniad cartref gofal Marleyfield House ac Ysgol Glanrafon.  Eiliwyd y cynnig hwn gan y Cynghorydd Billy Mullin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Mabwysiadu Cynllun y Cyngor 2021/22, ar argymhelliad y Cabinet.

Awdur yr adroddiad: Jay Davies

Dyddiad cyhoeddi: 25/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 25/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/05/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: