Manylion y penderfyniad

Forthcoming Active Travel Consultation Process

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To advise Scrutiny of the upcoming public consultation on the Council’s Active Travel aspirations

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Strategaeth Priffyrdd yr adroddiad i roi gwybod i’r Pwyllgor am yr ymgynghoriad strategol 12 wythnos sydd i ddod ar Fap Llwybrau Presennol Teithio Llesol a Map Rhwydwaith Integredig y Cyngor, sydd i fod i ddechrau ym mis Awst 2021. Gofynnwyd i Aelodau roi sylwadau neu awgrymiadau ar y broses ymgynghori arfaethedig. Rhoddodd wybodaeth gefndir ac adroddodd ar y prif ystyriaethau, fel y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

           

Pwysleisiodd y Prif Swyddog bwysigrwydd cynlluniau oedd yn cael eu cynnwys ar y Map Rhwydwaith Integredig i ffurfio sail ceisiadau grant y Cyngor i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. Anogodd yr Aelodau i ychwanegu eu hawgrymiadau ar gyfer cynlluniau lleol ar y Map Rhwydwaith Integredig i gefnogi ceisiadau yn y dyfodol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Chris Dolphin yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r amserlenni’n gysylltiedig â’r ymgynghoriad sydd i ddod ar gyfer Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol a Map Rhwydwaith Integredig y Cyngor; a 

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn gofyn am adroddiad pellach yn manylu ar ganlyniad yr ymgynghoriad ffurfiol ar Fap Rhwydwaith Integredig y Cyngor cyn iddo gael ei gyflwyno ym mis Rhagfyr 2021.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 16/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/05/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: