Manylion y penderfyniad

Internal Audit Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform members of the outcome of all audit work carried out during 2020/21 and to give the annual Internal Audit opinion on the standard of internal control, risk management and governance within the Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad, a oedd yn rhoi crynodeb o ganlyniadau’r gwaith archwilio a wnaed yn ystod 2020/21, cydymffurfiaeth â’r safonau a chanlyniadau’r rhaglen sicrhau ansawdd a gwella.

 

Ar sail y gwaith a wnaed gan Archwilio Mewnol, y sicrwydd uniongyrchol gan y rheolwyr a sicrwydd allanol gan Archwilio Cymru, ym marn yr archwilwyr mae gan y Cyngor fframwaith digonol ac effeithiol ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheoli mewnol. Wrth ddod i’r casgliad hwn, roedd y Rheolwr Archwilio Mewnol wedi ystyried nifer o ffactorau gan gynnwys canlyniadau’r gwaith a wnaed gan Archwilio Mewnol ac Archwilio Cymru. Ymysg y meysydd allweddol a amlygwyd roedd lefel cwmpas yr archwiliad yn ystod y flwyddyn a safle cyffredinol y farn sicrwydd a’r camau gweithredu a godwyd ar draws y portffolios.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod sefyllfa’r argyfwng wedi arwain at ddulliau archwilio mwy rhagweithiol drwy’r cyfnod hwnnw, a gyfrannodd at y farn archwilio a nodwyd.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr adroddiad yn galonogol gan ei fod yn dangos gwytnwch y Cyngor o ran yr amgylchedd rheoli yn ystod yr argyfwng a’i fod yn adlewyrchu’n dda ar y gwasanaeth Archwilio Mewnol sy’n uchel ei barch.

 

Ymatebodd y Rheolwr Archwilio Mewnol i gwestiwn gan Sally Ellis am yr heriau yn ystod yr argyfwng a siaradodd am ba mor effeithiol fyddai symud i ffyrdd newydd o weithio. Nodwyd rôl arweiniol y Prif Weithredwr ar reoli risg yn ystod yr argyfwng.

 

Wrth ymateb i gwestiwn gan Allan Rainford, cadarnhaodd y Rheolwr Archwilio Mewnol fod yr archwiliadau a ohiriwyd wedi cael eu cynnwys yn yr adnoddau a fydd ar gael yng Nghynllun Archwilio 2021/22. Rhoddodd ddiweddariad am yr adnoddau yn ei thîm.

 

Manteisiodd y Cynghorydd Paul Johnson ar y cyfle i ganmol y tîm Archwilio Mewnol am barhau gyda’u gwaith yn ystod yr argyfwng.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Joe Johnson y dylid cefnogi’r argymhelliad a chafodd ei eilio gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad a barn flynyddol Archwilio Mewnol.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2021

Dyddiad y penderfyniad: 02/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: