Manylion y penderfyniad

Annual Governance Statement 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To endorse the Annual Governance Statement 2020/21 to be attached to the Statement of Accounts for adoption.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 a fyddai’n cyd-fynd â’r Datganiad Cyfrifon. Fel y gofynnwyd, cafodd y dull i ddatblygu’r Datganiad ei ymestyn eleni i gynnwys cyfranogiad gan Aelodau’r Pwyllgor drwy weithdy heriau. Cafodd y prif newidiadau i’r Datganiad eu crynhoi ac roedd canlyniadau’r gweithdy’n cynnwys cytuno ar newidiadau pellach i’r broses ar gyfer y dyfodol.

 

Wrth groesawu fformat symlach y ddogfen, rhoddodd Sally Ellis enghreifftiau o welliannau pellach a gofynnodd a ellid adlewyrchu’r pwyntiau a godwyd yn y gweithdy yn fwy eglur yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Cytunodd y swyddogion y byddai sylwadau a godir mewn gweithdai yn y dyfodol yn cael eu nodi i ddangos sut y cawsant eu rhoi ar waith.

 

Gofynnodd Sally Ellis am gadarnhad bod adborth o’r gweithdy ynghylch y risgiau’n ymwneud â gwasanaeth penodol yn cael ei drin yn y ffordd fwyaf priodol. Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod y risg benodol hon a chamau lliniaru cysylltiedig wedi cael eu nodi fel mater strategol yn ail ran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

 

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai camau gweithredu’n ymwneud â’r risg hon yn cael eu cofnodi’n fanylach a’i fod ef yn arwain gwaith ar lunio adolygiad perfformiad gyda’r gwasanaeth.  Er nad yw hyn yn rhan o gylch gwaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, bydd y Rheolwr Archwilio Mewnol yn cynnig cymorth ar asesu perfformiad. Wrth gydnabod yr angen i sicrhau bod y Datganiad yn haws i’w ddarllen, cyfeiriodd at y fformat penodedig a pha mor bwysig yw cyflawni’r materion allweddol yn y ddogfen.

 

Wrth ymateb i gwestiynau gan Allan Rainford ynghylch camau i ddiffinio canlyniadau o ran buddiannau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy (Egwyddor C yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol), rhoddodd y Rheolwr Archwilio Mewnol esboniad am y newidiadau a wnaed o ganlyniad i gyfnod yr argyfwng.

 

Wrth sôn am gamau i liniaru’r risgiau ar faterion strategol o fewn y Datganiad ar gyfer 2019/20, dywedodd y Prif Weithredwr fod gwybodaeth a rannwyd eisoes gyda’r Pwyllgor ynghylch amcanion adfer a rheoli risg wedi cael eu hadolygu’n rheolaidd gan yr adran Trosolwg a Chraffu. Rôl y Pwyllgor Adfer newydd fydd goruchwylio dulliau rheoli risg i gyrraedd adferiad llawn yn ystod y flwyddyn nesaf ac mae Cynllun y Cyngor a fabwysiadwyd yn ddiweddar yn dangos mesurau cynllunio i’r dyfodol, er yr amharwyd ar y strategaeth a’r dilyniant.

 

Ymatebodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol i ymholiadau penodol am gamau gweithredu i ailgyflenwi’r cronfeydd wrth gefn sydd gan y Cyngor a rheoli risgiau ariannol yn ystod cyfnod yr argyfwng.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorydd Janet Axworthy a’r Cynghorydd Martin White.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bydd y Pwyllgor yn argymell bod y Cyngor yn mabwysiadu Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 i’w atodi i’r Datganiad Cyfrifon.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2021

Dyddiad y penderfyniad: 02/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: