Manylion y penderfyniad

Access Team Performance 2019/20 and 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform members of progress of the Access Team over the last two years and highlight their performance in managing and maintaining the network and developing access opportunities for health and wellbeing and outdoor recreation.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad i roi gwybod i’r Pwyllgor am gynnydd y Tîm Mynediad dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thynnu sylw at eu perfformiad wrth reoli a chynnal y rhwydwaith a datblygu cyfleoedd mynediad at iechyd, lles a hamdden awyr agored.

 

Rhoddodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol wybodaeth gefndir. Cyflwynodd yr adroddiad oedd yn rhoi manylion am y mesurau perfformiad dros 2019/20 a 2020/21, yn enwedig edrych ar sut oedd y Tîm Mynediad wedi ymateb yn ystod y pandemig Covid-19 ac wedi addasu i anghenion y rhwydwaith yn ystod y cyfnodau clo.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd David Evans at gau llwybrau troed cyhoeddus, fel yr amlinellwyd yn adran 1.05 yr adroddiad a gofynnodd am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol. Dywedodd yr Arweinydd Tîm - Mynediad fod yr holl lwybrau troed wedi ailagor. Ymatebodd Swyddogion hefyd i’r cwestiynau pellach a godwyd gan y Cynghorydd Evans am lwybrau troed, llwybrau ceffylau ar archwilio llwybrau troed. Awgrymodd y Cynghorydd Evans y dylid hyfforddi Aelodau i archwilio llwybrau troed yn wirfoddol yn eu Wardiau i helpu’r gwasanaeth. Croesawodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol yr awgrym bod Aelodau a gwirfoddolwyr yn tynnu sylw at unrhyw broblemau â llwybrau troed yn eu hardaloedd fel bod y Tîm Mynediad yn gallu datrys unrhyw broblemau fel maent yn codi.

 

Canmolodd y Cynghorydd Chris Dolphin y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol a’i dîm am eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

 

Canmolodd y Cynghorydd Paul Shotton waith y ceidwaid ar lwybr yr arfordir a chyfeiriodd at y cynnydd yn nefnydd y cyhoedd o lwybr yr arfordir oherwydd y pandemig. Soniodd am waith gwirfoddol gr?p codi sbwriel Glannau Dyfrdwy, oedd wedi gwneud gwaith clodwiw wrth glirio ardal llwybr yr arfordir.  Canmolodd y Cynghorydd Vicky Perfect waith gwirfoddol gr?p codi sbwriel y Fflint hefyd.

 

Mynegodd y Cynghorydd Owen Thomas bryder am gostau cynnal a chadw llwybrau troed nad oedd yn cael eu defnyddio ar draul y rhai oedd yn cael eu defnyddio’n rheolaidd ac felly oedd angen eu cynnal a’u cadw’n aml.   Gofynnodd a oedd cynghorau tref a chymuned yn rhan o gynnal a chadw a gwneud penderfyniadau am lwybrau troed/hawliau tramwy.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson at faterion yn ymwneud â llwybrau troed a safleoedd tirlenwi yn ardal Bwcle ac yn benodol y safle tirlenwi Safonol. Ymatebodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol i’r pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Hutchinson gan egluro bod gwaith ar y gweill ar y llwybrau troed/hawliau tramwy penodol yr oedd yn cyfeirio atynt, er mwyn eu codi i’r safon ofynnol.

 

Tynnodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) sylw at ddyfyniad yn adran 3.01 yr adroddiad gan Gymdeithas y Cerddwyr Sir y Fflint, oedd yn adlewyrchu’r berthynas bositif iawn rhwng y Gymdeithas a thîm Hawliau Tramwy’r Cyngor Sir ac roedd yn dymuno diolch a llongyfarch y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol, Arweinydd Tîm - Mynediad a’u staff ar eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Evans yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Paul Shotton.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi gwaith da’r Tîm Mynediad i reoli, cynnal a chadw a datblygu rhwydwaith Hawl Tramwy Sir y Fflint.

Awdur yr adroddiad: Tom Woodall

Dyddiad cyhoeddi: 16/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/05/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: