Manylion y penderfyniad

Transportation Tenders

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to extend existing school transport tenders for a period of one year.

Penderfyniadau:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD I WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

                       

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig o dan baragraff(au) 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

116.    TENDRAU CLUDIANT

                                        

            Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad ac eglurodd bod tua 200 o dendrau cludiant ysgolion i fod i gael eu hadnewyddu ym mis Gorffennaf 2021. 

 

            Am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad, argymhellwyd y dylid ymestyn y contractau cludiant i'r ysgol am flwyddyn fel y byddai’r contractwyr mewn sefyllfa well i dendro am y gwaith.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr amserlen ddiwygiedig i ymestyn tendrau cludiant i’r ysgol presennol am flwyddyn yn cael ei chymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/03/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/03/2021

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •