Manylion y penderfyniad

Social Services Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve the annual report.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr Adroddiad ac eglurodd ei bod yn ofynnol i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol lunio adroddiad blynyddol yn crynhoi eu barn am swyddogaethau gofal cymdeithasol a blaenoriaethau’r awdurdod lleol ar gyfer gwella, fel sydd wedi'i ddeddfu yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoliadau ac Arolygiadau (Cymru) 2015. 

 

Roedd yr adroddiad yn nodi’r siwrnai at welliant ac yn gwerthuso perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol o ran darparu gwasanaethau i bobl a oedd yn hyrwyddo eu lles ac yn eu helpu i gyflawni eu canlyniadau personol.

 

Roedd y Rhagair wedi’i ddarparu gan y Prif Weithredwr sydd wedi chwarae rhan bwysig yn y sector gofal cymdeithasol. 

 

Diolchodd yr Aelodau i’r holl staff am y gwaith yr oeddent wedi'i wneud, yn arbennig yn ystod y pandemig.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r adroddiad terfynol gan ystyried adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a nodi bod yr adroddiad yn cynnwys datblygiadau allweddol dros y flwyddyn ddiwethaf a blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Awdur yr adroddiad: Jane Davies

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 22/07/2021

Accompanying Documents: