Manylion y penderfyniad

Overview of Ethical Complaints

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro yr adroddiad rheolaidd ar nifer y cwynion moesegol yn honni toriad o’r Cod Ymddygiad a gyflwynwyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW).  Roedd y wybodaeth yn ddienw gyda chyfeirnodau wedi’u clustnodi er mwyn gwahaniaethu rhwng Cynghorau a Chynghorwyr unigol.

 

Cafwyd eglurhad gan y Swyddog Monitro yngl?n â phwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor.  Gan ymateb i sylwadau yngl?n â chadeirio cyfarfodydd, roedd yn cytuno i gysylltu â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) er mwyn holi yngl?n â’r posibilrwydd o sesiwn hyfforddi neu fideo i helpu Cadeiryddion Cynghorau Tref/Cymuned i gynnal ymddygiad yn ystod cyfarfodydd, a allai helpu i leihau nifer y cwynion.

 

Cynigiodd Gill Murgatroydy y dylid derbyn yr argymhelliad yn yr adroddiad, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r nifer a’r math o gwynion.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 05/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/07/2021 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: