Manylion y penderfyniad

Recovery Strategy Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad er mwyn darparu trosolwg o’r cynlluniau adfer ar gyfer portffolios perthnasol y Pwyllgor.  Cyfeiriodd at y gofrestr risg portffolio a’r camau lliniaru risg a atodwyd i’r adroddiad, ac adroddodd ar y risgiau coch canlynol:  CF14, HA04, HA06, CP03, HA27, HA30, a HA33.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at risg CP11 (costau a chymhlethdodau ynghylch dychwelyd ac adsefydlu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy o ganlyniad i gyfnod estynedig o’i defnyddio fel ysbyty brys) a gofynnodd a fyddai’r gost o adsefydlu yn cael ei ariannu gan y Cyngor neu’r Gwasanaeth Iechyd.  Eglurodd y Prif Swyddog bod yr Ysbyty Enfys yn cael ei symud i gam cynllunio ar gyfer adsefydlu wrth i’r rhaglen frechu ranbarthol ddirwyn i ben.  Fel rhan o’r rhaglen adsefydlu byddai’r Cyngor yn archwilio’r opsiynau fydd ar gael ar gyfer darparu ei wasanaethau hamdden a gwasanaethau eraill yn y dyfodol ar y safle.   

 

Gofynnodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson a ellid ystyried defnydd ar y cyd o’r safle gan y Cyngor Sir a BCUHB petai’r angen am ganolfan hamdden a gwasanaethau ysbyty yn parhau i’r dyfodol.   Dywedodd y Prif Swyddog mai’r bwriad oedd adsefydlu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy i’r un sefyllfa a darpariaeth gwasanaethau hamdden ag oedd yn bodoli cyn creu’r Ysbyty Enfys ar y safle.

 

Cynigwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Dennis Hutchinson ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Geoff Collett. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r Gofrestr Risg ddiweddariedig a'r Camau Lliniaru Risg, fel yr amlinellwyd hynny yn yr adroddiad.

 

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 11/06/2021

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/03/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Accompanying Documents: