Manylion y penderfyniad

Internal Audit Progress Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present to the Committee an update on the progress of the Internal Audit Department.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad rheolaidd yn dangos cynnydd yn erbyn y Cynllun, adroddiadau terfynol a gyhoeddwyd, olrhain camau gweithredu, dangosyddion perfformiad ac ymchwiliadau presennol.

 

Ers yr adroddiad diwethaf, nid oedd yr un adroddiad Coch (sicrwydd cyfyngedig) a dim ond un adroddiad Oren Goch (peth sicrwydd) ar yr adolygiad Gofal Iechyd Parhaus. Nodwyd fod cyfanswm y camau gweithredu oedd yn aros wedi lleihau ers cyhoeddi’r adroddiad.

 

Mynegodd Sally Ellis bryderon yngl?n â nifer y camau gweithredu oedd yn aros, yn enwedig y rhai oedd wedi eu nodi fel blaenoriaeth uchel. Wrth gydnabod yr amrywiol resymau allai arwain at oedi, cytunodd y Rheolwr Archwilio Mewnol y byddai’n cysylltu â’r rheolwyr dan sylw fel y gallai’r Pwyllgor dderbyn diweddariad am sefyllfa’r camau gweithredu ar faterion blaenoriaeth uchel.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai ef a Phrif Swyddog (Llywodraethu) a’r Rheolwr Archwilio Mewnol yn cysylltu gyda Thîm y Prif Swyddog yngl?n ag adolygu camau gweithredu o sy’n aros ar faterion o bwys uchel, er mwyn rhoi sicrwydd ac eglurder i’r Pwyllgor. Yngl?n â chamau gweithredu’r adolygiad Gofal Iechyd Parhaus, dywedodd fod y mater wedi ei uwchgyfeirio i lefel rhanbarthol a’i fod wedi ei godi’n uniongyrchol gyda’r Bwrdd Iechyd. Nododd y Prif Swyddog (Llywodraethu) mai mater o ariannu oedd hyn, ac y cai’r cynnydd ei fonitro gan y Pwyllgor Craffu a Throsolwg Adnoddau Corfforaethol o dan ei raglen gwaith i’r dyfodol ym mlwyddyn newydd y Cyngor.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Paul Johnson, rhoddodd y Rheolwr Archwilio Mewnol eglurder yngl?n ag adolygiad y gwasanaeth Rheoli Plâu.

 

Yn dilyn pryderon a godwyd gan Allan Rainford am gynnydd y camau gweithredu oedd yn aros, rhoddodd y Rheolwr Archwilio Mewn sicrwydd y byddai’n ymgysylltu a’r gwasanaethau rheiny er mwyn ymestyn dyddiadau cau a chynorthwyo gyda chwblhau camau gweithredu.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Paul Johnson a Geoff Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 17/06/2021

Dyddiad y penderfyniad: 24/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/03/2021 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: