Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol.   Dywedodd y byddai eitem ar Drawsnewid Gwasanaethau Plant yn cael ei hychwanegu at y cyfarfod ar 9 Medi a’u bod yn aros am gadarnhad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr pa un a oeddent yn gallu mynychu’r cyfarfod ar 4 Tachwedd.  Hefyd, ychwanegodd bod dau adroddiad wedi dod i’r cyfarfod ar 9 Rhagfyr sef Diweddariad ar Daliadau Uniongyrchol ac Adroddiad Diweddariad Gofal Ychwanegol a gwahoddwyd Aelodau i gysylltu os oedd ganddynt unrhyw eitemau yr oeddent yn dymuno eu hychwanegu ar raglenni yn y dyfodol.

 

                        Cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr adroddiad olrhain camau ac hysbysodd yr aelodau eu bod yn aros am lythyr gan BIPBC yngl?n â diffyg apwyntiadau wyneb yn wyneb gyda MT a Covid Hir.   Nodwyd na dderbyniwyd unrhyw adborth gan y Fforwm Gwasanaethau Plant gan nad oeddent wedi cwrdd ers y cyfarfod diwethaf.  Dywedodd yr Uwch Reolwr - Plant a’r Gweithlu eu bod yn dymuno cyfarfod y plant yn gyntaf er mwyn gallu penderfynu pa brif bwyntiau yr oeddent eisiau eu cyflwyno i’r Fforwm.

 

Cynigiwyd argymhellion yr adroddiad gan y Cynghorydd Wisinger ac eiliwyd gan y Cynghorydd Lowe.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sy’n weddill.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 04/05/2022

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: