Manylion y penderfyniad

Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2020/21 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 6, and projects forward to year-end.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad oedd yn rhoi manylion y risgiau a’r materion hysbys ar gyfer 2020/21 ar gyfer Cronfa'r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. 

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol mai’r sefyllfa a ragwelid ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw wrth gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:

 

Cronfa’r Cyngor

  • Diffyg gweithredol o £0.569 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniad cyflog a fyddai’n cael ei dalu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid ffafriol o £0.352 miliwn ers ffigwr y diffyg a adroddwyd ym mis 5.
  • Rhagwelid y byddai balans y gronfa wrth gefn at raid ar 31 Mawrth 2021 yn £1.415 miliwn.

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

  • Rhagwelid y byddai gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.478 miliwn yn is na’r gyllideb.
  • Rhagwelid y byddai balans terfynol ar 31 Mawrth o £2.651 miliwn.

 

Roedd yr adroddiad yn rhoi manylion am y sefyllfa a ragwelid yn ôl portffolio, newidiadau sylweddol ers mis 5, risgiau agored, risgiau newydd a oedd yn dod i’r amlwg a chronfeydd wrth gefn a balansau.

 

Roedd yr incwm o Dreth y Cyngor 1.4% yn is na’r targed, oedd gyfwerth ag £1.37 miliwn. Roedd disgwyl i’r incwm barhau i wella gan fod prosesau adfer bellach yn ôl ar waith yn llawn a phan oedd taliadau y cytunwyd i’w gohirio wedi’u setlo. Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod y sefyllfa’n cael ei monitro gan Lywodraeth Cymru (LlC).

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragwelid ar gyfer Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2021; a

 

 (b)      Nodi'r lefel derfynol o falansau a ragwelid ar y Cyfrif Refeniw Tai.

Awdur yr adroddiad: Rachel Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 25/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/11/2020

Accompanying Documents: