Manylion y penderfyniad

Capital Strategy Including Prudential Indicators 2021/22 – 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Capital Strategy 2021/22 – 2023/24 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a rhoddodd ddiweddariad ar Strategaeth Gyfalaf y Cyngor a gofynnodd i’r Cabinet gymeradwyo ei argymell i’r Cyngor. 

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol pam oedd angen y Strategaeth, ei nodau allweddol a chynnwys pob un o’i hadrannau.

 

            Nodau allweddol y Strategaeth oedd egluro sut yr oedd y rhaglen gyfalaf wedi’i datblygu a’i hariannu, yr effaith y gallai ei chael ar Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor a’r modd yr oedd yn gysylltiedig a Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor.  Roedd y Strategaeth wedi’i rhannu’n nifer o adrannau a oedd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad.

 

            Eglurwyd y tablau a oedd yn yr atodiadau. 

 

Roedd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol wedi trafod yr adroddiad yr wythnos cynt, ac ni fynegwyd unrhyw bryderon. Byddai’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor Sir ym mis Rhagfyr.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf a’i hargymell i’r Cyngor Sir; a

 

 (b)      Bod y Cabinet yn cymeradwyo ac yn argymell y canlynol i’r Cyngor Sir:

 

·         Y Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2021/22–2023/24 fel yr oedd Tablau 1, a 4–7 yn ei nodi yn y Strategaeth Gyfalaf; ac

·         Awdurdod dirprwyedig i'r Rheolwr Cyllid Corfforaethol i wneud newidiadau rhwng y terfynau y cytunwyd arnynt ar wahân, o fewn y terfyn awdurdodedig ar gyfer dyled allanol a'r ffin weithredol ar gyfer dyled allanol (Tabl 6 y Strategaeth Gyfalaf).

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 25/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/11/2020

Accompanying Documents: