Manylion y penderfyniad

Council Plan 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the proposed Council Plan for 2020/21 with specific focus on the Committee’s respective portfolio(s).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) gynllun arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2021/22.  Roedd y cynllun yn edrych yn benodol ar bortffolios y Pwyllgor, sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau o dan y chwe thema. Bydd cynnwys Cynllun y Cyngor ar gyfer 2021/22 yn parhau i ystyried adferiad parhaus yn ogystal ag amcanion strategol yn y tymor hir.

 

Cytunodd y Cadeirydd bod mwyafrif y materion sy’n cael eu crybwyll yn y ddogfen yn briodol i'r Pwyllgor. Awgrymodd y dylai Aelodau'r Pwyllgor gyfeirio unrhyw sylwadau yn uniongyrchol at y swyddogion.

 

Soniodd y Cynghorydd Mullin am ffrydiau gwaith o dan y thema Tlodi. Un enghraifft oedd cynorthwyo i alluogi disgyblion i barhau i gael eu haddysgu gartref.

 

Esboniodd yr Hwylusydd y bydd pob Pwyllgor Trosolwg a Craffu yn ystyried perfformiad yn eu meysydd perthnasol. Bydd gan bob un hefyd drosolwg ar berfformiad o dan yr holl themâu er mwyn adnabod materion trawsbynciol.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Davies a’r Cynghorydd Hutchinson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r themâu sydd wedi eu datblygu yng Nghynllun y Cyngor 2021/22 cyn eu cymeradwyo gan y Cabinet.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 04/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Accompanying Documents: