Manylion y penderfyniad

Regeneration overview (verbal)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To familiarise the Members of the Committee with the new additions to the Terms of Reference to include Communities First, Economic Development and Tourism Enterprise, Regeneration Partnerships,
Rural Development Plan and Visit Wales (as agreed at Committee on 21st Sept).

Penderfyniadau:

Atgoffodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) y Pwyllgor eu bod wedi trafod y newid i’r Cylch Gorchwyl yn y cyfarfod diwethaf, drwy ddod â Menter ac Adfywio i mewn, a oedd yn adrodd gerbron Cymuned a Menter yn flaenorol.

                     

Rhoddodd y Rheolwr Menter ac Adfywio drosolwg o’r Gwasanaeth Menter ac Adfywio i ymgyfarwyddo’r Pwyllgor â’i agweddau gwaith ef:-   

 

Swyddogaethau Gwasanaeth

·         Datblygu Busnes

·         Adfywio Tai

·         Rhaglenni Cyflogadwyedd

·         Gwerth Cymdeithasol

·         Cysylltedd Digidol

·         Adfywio

·         Llywodraethu Economaidd

 

            Holodd y Cynghorydd Heesom faint o Aelodau a allai oruchwylio a chyfranogi yn y broses adferiad economaidd. Rhoddodd y Rheolwr Menter ac Adfywio wybod fod craffu ar y broses adferiad economaidd yn swyddogaeth bwysig o’r Pwyllgor hwn. Dywedodd ei fod yn agored i awgrymiadau gan Aelodau ynghylch sut y gellid gwella cyfathrebu.  

 

Rhoddodd y Cynghorydd Shotton sylw ar faint o bwysau sy’n gorfod bod ar y Tîm Gwaith Cymunedol, a holodd a oedd Llywodraeth Cymru yn rhoi cefnogaeth gan y byddai sawl swydd dan fygythiad.  Ychwanegodd mai ailhyfforddi oedd yr allwedd i ennill cyflogaeth a gofynnodd a oedd gwaith yn dal yn mynd rhagddo, gan roi esiampl o faint oedd wedi’i wneud gyda’r Sector Gofal.  Cytunodd Menter ac Adfywio ei fod yn amser anodd ar y funud, ond nid oedd hyn yn disgyn ar y Tîm Pwyllgorau dros Waith yn unig, roedd yn ymdrech a rennir, ac ni ellid rhagweld niferoedd, ond roedd sgwrs yn parhau i fod, i ddeall y pwysau cyfredol, ac fe roddwyd hyn yn adborth i Lywodraeth Cymru. Roedd rhai rhaglenni dal yn digwydd drwy ddysgu rhithwir, ond nid oedd modd anfon pobl i weithleoedd am brofiad gwaith.  

 

            Rhoddodd y Rheolwr Menter ac Adfywio wybod fod pwynt y Cynghorydd Shotton am Gysylltedd Digidol yn gywir, yn y modd bod rhai darparwyr yn buddsoddi, yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf poblog, ond ar draws Gogledd Cymru, nid oedd yn digwydd yn aml, gan nad oedd yn ardal ddeniadol i fuddsoddi ynddi’n  naturiol. Pwysleisiodd y pwysigrwydd o raglen cynnig Twf i gysylltedd digidol.

 

            Rhoddodd y Cynghorydd Hutchinson wybod fod yr hen Factory Shop ym Mwcle, a oedd yn eiddo i’w osod yn flaenorol, bellach ar werth, a chwestiynodd beth y gellid ei wneud i’r siop i ddenu cwmnïau, gan ei fod yn troi’n ddolur llygad.  Rhoddodd y Rheolwr Menter ac Adfywio wybod ei fod yn ymwybodol ei fod ar werth ac y gallai’r pris gwerthu ddenu diddordeb, gan nad oedd y pris gosod wedi llwyddo i wneud hynny.  Rhoddodd wybod eu bod mewn cysylltiad â’r perchennog i roi cefnogaeth a deall eu hamcanion tymor hwy ar gyfer yr uned.

 

            Cododd y Cynghorydd Hardcastle bryder am y diffyg ymgynghori am leoliadau’r polion gan BT Openreach. Ymatebodd y Rheolwr Menter ac Adfywio drwy ddweud bod gan y Cwmni Cyfleustodau rymoedd a hawliau sylweddol, o ran gosod eu hisadeiledd. Rhoddodd wybod eu bod yn siarad â’r Cyngor, ond bod gan y Cyngor reolaeth gyfyngedig dros beth maent yn ei wneud ac ni allant fynnu eu bod yn ymgynghori. Rhoddodd wybod y bydd adborth yn cael ei roi i Openreach, fodd bynnag, roedd angen isadeiledd o ansawdd uchel sy’n addas i’r diben yn y dyfodol, sydd weithiau’n golygu amhariad.

 

            Roedd y Cynghorydd Owen Thomas yn bryderus bod Canol Trefi yn cynnwys siopau elusen a chaffis yn unig, a bod angen edrych ar beth sy’n dod i’r dref, gan na fyddant yn goroesi.

 

Datganodd y Rheolwr Menter ac Adfywiad nad yw dyfodol Canol Trefi wedi newid yn sylweddol ers y 1970au, felly roedd angen cefnogi newid.  Gyda’r argyfwng cyfredol, roedd y byd yn newid, a fydd yn achosi sefydliadau i feddwl sut maent yn gwneud busnes, a gall pobl fod yn dueddol o weithio’n lleol, ac mae hynny â’r potensial o ddod â chyfleoedd i ganol trefi.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Kevin Hughes bod angen seilio’r hyn sydd angen i ni ei wneud ar dystiolaeth, oherwydd ni allwn gystadlu gyda chanolfannau siopa e.e. Brychdyn a Cheshire Oaks, a bod angen cymysgedd o fanwerthu, nwyddau a gwasanaethau. Awgrymodd y dylid edrych ar drefi a dinasoedd eraill sydd wedi cyflawni llwyddiant go iawn, fel Altrincham a Rotherham.

 

Cytunodd y Rheolwr Menter ac Adfywio fod sail dystiolaeth yn bwysig iawn a bod Prosiect Gogledd Cymru yn cael ei gynnal i gynyddu’r ystod o dystiolaeth, fel y gellid gwneud cymariaethau.  Cytunodd ei fod yn bwysig ein bod yn dysgu o ardaloedd eraill.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion ac am y trosolwg manwl o’r maes pwysig hwn o waith, a oedd nawr yn rhan o gylch gwaith y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodwyd.

Awdur yr adroddiad: Andrew Farrow

Dyddiad cyhoeddi: 18/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 13/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/10/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents:

  • Regeneration overview (verbal)