Manylion y penderfyniad

Internal Audit Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform members of the outcome of all audit work carried out during 2019/20 and to give the annual Internal Audit opinion on the standard of internal control, risk management and governance within the Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad, a oedd yn rhoi crynodeb o’r canlyniadau yn sgil gwaith archwilio a wnaed yn ystod 2019/20, cydymffurfiaeth â’r Safonau a chanlyniadau’r rhaglen sicrhau ansawdd a gwella. Yn seiliedig ar y gwaith a gyflawnwyd, barn archwilio gyffredinol oedd bod gan y Cyngor fframwaith ddigonol ac effeithiol ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth.

 

Wrth gyrraedd ei chasgliad, roedd y Rheolwr Archwilio Mewnol wedi ystyried nifer o ffactorau gan gynnwys lleihad bob blwyddyn o adroddiadau sicrwydd cyfyngedig (coch), gydag ond un adroddiad o’r fath wedi’i gyhoeddi yn ystod y flwyddyn. Cyn y sefyllfa argyfwng, roedd 55% o’r barn a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn un ai’n sicrwydd gwyrdd neu oren/gwyrdd. Ymysg y meysydd allweddol a amlygwyd oedd y lefel o gwmpas archwiliad yn ystod y flwyddyn a’r safle cyffredinol y farn sicrwydd a’r camau gweithredu a godwyd ar draws y portffolios.

 

Cafodd yr argymhelliad yn yr adroddiad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Paul Johnson a Janet Axworthy.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad a’r farn flynyddol Archwilio Mewnol.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 26/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 09/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/09/2020 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: