Manylion y penderfyniad

Code of Corporate Governance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To endorse the review of the Code of Corporate Governance.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar adolygiad blynyddol y Cod Llywodraethu Corfforaethol. Yn dilyn adolygiad sylweddol yn 2017, dim ond mân newidiadau a wnaed ar gyfer 2019/20.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Johnson at yr adroddiad diweddar i’r Cyngor ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a oedd yn cynnwys y ddarpariaeth ar gyfer ail-enwi’r Pwyllgor Archwilio fel y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Cafodd y cynnig i newid yr enw i adlewyrchu rôl y Pwyllgor yn well ei wrthod yn dilyn trafodaeth, gan gydnabod y penderfyniad a wnaed gan y Cyngor.

 

Wrth rannu cefndir i ymgynghoriad polisi Llywodraeth Cymru, eglurodd y Prif Weithredwr nodau’r diwygiadau a sut y gallai hyn weithio’n effeithiol o fewn y Cyngor. Roedd ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad yn gofyn am ddisgresiwn lleol ar sut oedd hyn yn cael ei gymhwyso i’r rolau gwahanol yn y pwyllgor o fewn y fframwaith cyn i’r Bil ddod i rym.

 

Mewn ymateb i gwestiwn y Cynghorydd Woolley, nodwyd y byddai’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a Chyfansoddiad er mwyn argymell i’r Cyngor Sir gymeradwyo’r newidiadau.  Ar y cam hwn y byddai’r Cyfansoddiad yn cael ei ddiweddaru.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Cod Llywodraethu Corfforaethol fel y’i diwygiwyd i gael ei fabwysiadu fel rhan o Gyfansoddiad y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Karen Armstrong

Dyddiad cyhoeddi: 30/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 29/01/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 29/01/2020 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: