Manylion y penderfyniad

Wales Audit Office (WAO) - Annual Audit Letter 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

The letter summarises the key messages arising from the Auditor General for Wales’ statutory responsibilities under the Public Audit (Wales) Act 2004, and reporting responsibilities under the Code of Audit Practice for the financial year 2018/19.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Matthew Edwards o Swyddfa Archwilio Cymru'r Llythyr Archwilio Blynyddol oedd yn nodi’r negeseuon allweddol oedd yn codi o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19.

 

Wrth gadarnhau bod y Cyngor wedi bodloni ei gyfrifoldebau adrodd ariannol a’r defnydd o adnoddau, dywedodd y byddai gwaith yn parhau gyda swyddogion ar y paratoadau ar gyfer y broses o brofi’r terfynau amser cyfrifon cynharach ar gyfer 2019/20 cyn y terfynau amser statudol newydd erbyn 2020-21. Fe gadarnhaodd hefyd bod gan y Cyngor drefniadau priodol i ddiogelu economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau.  Ar adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o gynaliadwyedd ariannol holl gynghorau yng Nghymru, roedd yr adroddiad drafft ar gyfer Sir y Fflint i fod i gael ei gyflwyno i’r Cyngor ym mis Chwefror er mwyn ystyried Setliad Llywodraeth Cymru ac i gymedroli canfyddiadau lleol gyda’r rhai ar draws Cymru er mwyn rhoi cyd-destun.

 

Wrth groesawu’r canfyddiadau, gofynnodd Allan Rainford am gymariaethau gyda chynghorau o’r un maint. Dywedodd Matthew Edwards bod y berthynas weithio gadarnhaol gyda swyddogion y Cyngor wedi cael ei adlewyrchu yn nhrefniadau effeithiol ar gyfer cau’r cyfrifon yn gynnar. Dywedodd bod brwdfrydedd i ddiwygio unrhyw gamgymeriadau materol a chyfeiriodd at y trafodaethau ar y dull yn y dyfodol o ran camddatganiadau uwchben y trothwy adrodd. Ar yr adolygiad cynaliadwyedd ariannol, byddai’n rhoi adborth ar y sylwadau ar fodel newydd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr bod Cyfarwyddwr Ymgysylltu Swyddfa Archwilio Cymru wedi adlewyrchu’n gadarnhaol ar berfformiad ariannol y Cyngor yn y flwyddyn flaenorol a chyfeiriodd at yr adborth cadarnhaol gan Swyddfa Archwilio Cymru ar Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor a oedd hefyd yn darparu sicrwydd.

 

Rhannodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fanylion yr hunanasesiad a gyflawnwyd gan holl gynghorau er mwyn cyfrannu at yr adolygiad cynaliadwyedd ariannol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan Allan Rainford am y ffi archwilio, dywedodd Matthew Edwards bod elfen arian at raid wedi cael ei gynnwys ar gyfer gwaith ychwanegol megis yr hyn ar Ddyfarniad McCloud.  Pan ofynnwyd am unrhyw effaith o’r cynnydd a ddisgwyliwyd mewn ffioedd archwilio ar gyfer cynghorau yn Lloegr, dywedodd y byddai adroddiad ar Gynllun Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2020 – oedd wedi’i drefnu ar gyfer y cyfarfod nesaf – yn cynnwys cynigion ar gyfer y ffi archwilio. Er fod ffioedd Archwilydd Cyffredinol yn cynyddu oherwydd pwysau amrywiol, roedd nifer o ffyrdd o leihau’r effaith ar gynghorau, megis adolygu’r gymysgedd sgiliau timau Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr na ddisgwyliwyd unrhyw effaith sylweddol ac y gallai dull y Cyngor i reoli risg helpu i ddylanwadu ffioedd. Siaradodd am y gwaith sylweddol gydag actiwarïaid ar Gronfa Bensiynau Clwyd er mwyn paratoi i leihau risg ar Ddyfarniad McCloud.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r Llythyr Archwilio Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2018/19.

Awdur yr adroddiad: Liz Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 30/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 29/01/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 29/01/2020 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: