Manylion y penderfyniad

Updated Pay Policy Statement for 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the seventh annual Statement published by Flintshire County Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a darparodd wybodaeth gefndirol. Eglurodd bod y Datganiad Polisi Tâl a gyflwynwyd o fewn yr adroddiad yn fersiwn diwygiedig o’r seithfed Datganiad blynyddol a gymeradwywyd gan y Cyngor yn Ionawr 2019. Bu rhaid diweddaru’r polisi tâl i adlewyrchu’r newidiadau mewn tâl ar gyfer cyfran fawr o’r gweithlu o ganlyniad i ymarfer modelu tâl i ddarparu ar gyfer Blwyddyn Dau (2019) o gytundeb tâl NJC.

 

Cyflwynwyd y prif ystyriaethau gan yr Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, fel y nodwyd yn yr adroddiad. Eglurodd, ar ôl gweithredu’r amryw ddyfarniadau tâl cenedlaethol, y gyfradd dâl isaf a werthuswyd gan yr Awdurdod oedd £17,364, ac roedd y cyflog canolig wedi codi i £19,554, a dywedodd fod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cau. Eglurodd mai dim ond pum rhan o’r polisi tâl oedd wedi’u diwygio. Roedd pedwar ohonynt yn fân newidiadau oedd yn adlewyrchu newidiadau o ganlyniad i ddyfarniadau cyflog a gwelliant yn y sefyllfa o ran perthynoledd tâl. Aeth ymlaen i ddweud bod y prif newid i’w weld yn Adran 11 – Cyflog Byw Cenedlaethol (CBC) ynghyd â chyflwyno’r model tâl newydd.

 

Cyfeiriodd yr Uwch Reolwr at gwmpas y gwaith. Dywedodd mai’r dyddiad y byddai’r model tâl newydd yn effeithiol oedd 1 Ebrill 2019 ac fe’i gweithredwyd yng Ngorffennaf 2019 (wedi’i ôl-ddyddio i Ebrill 2019). Ymgymerwyd ag Asesiad annibynnol o’r Effaith ar Gydraddoldeb oedd, yn fyr, wedi canfod bod y diwygiad i’r strwythur tâl a graddio yn ddatblygiad cadarnhaol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Bernie Attridge ar y cyflog byw cenedlaethol, cyfeiriodd yr Uwch Reolwr at gydymffurfio â’r cytundeb cenedlaethol, ac eglurodd y bu’r Cyngor yn gyflogwr cyflog byw ers Ebrill 2019.  

 

Diolchodd y Cynghorydd Richard Jones i’r Uwch Reolwr a’i thîm am eu gwaith, gan gydnabod yr ymrwymiad i gadw o fewn y gyllideb, rheoli’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ynghyd â’r gwaith a wnaed ar y cyd â’r Undebau Llafur.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Datganiad Polisi Tâl 2019/20 fel yr oedd wedi’i atodi i’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 17/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 19/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/11/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: